Khóa học go

Cách Tổ Chức Mã Nguồn trong Go Lang

0 phút đọc

Go, hay còn gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Google. Một trong những điểm mạnh của Go là khả năng tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và hiệu quả. Việc tổ chức mã nguồn tốt không chỉ giúp mã dễ đọc và bảo trì mà còn giúp tăng hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về cách tổ chức mã nguồn trong Go, bao gồm các khái niệm về workspace, packages, modules, và các thực tiễn tốt nhất.

Workspace trong Go

Workspace là một khái niệm quan trọng trong Go, đại diện cho một thư mục trên hệ thống tệp chứa tất cả mã nguồn và các gói (packages) mà bạn sử dụng trong dự án của mình. Một workspace điển hình bao gồm ba thư mục con chính: src, pkg, và bin.

 • src: Chứa toàn bộ mã nguồn của chương trình Go. Mỗi chương trình Go phải nằm trong một package.
 • pkg: Chứa các package đã được biên dịch.
 • bin: Chứa các tệp thực thi được tạo ra sau khi biên dịch.

Ví Dụ:

workspace/
  ├── bin/
  ├── pkg/
  └── src/
    ├── myapp/
    │  ├── main.go
    │  └── utils.go
    └── mylib/
      └── lib.go

Packages trong Go

Packages là một phần quan trọng trong việc tổ chức mã nguồn Go. Mỗi tệp Go phải thuộc về một package, và package cung cấp một cách để nhóm các tệp mã nguồn liên quan lại với nhau. Điều này giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và tái sử dụng.

Khai Báo Package

Mỗi tệp Go bắt đầu bằng một khai báo package. Nếu tệp chứa hàm main, package phải được đặt tên là main.

Ví Dụ:

// main.go
package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Nếu tệp không chứa hàm main, bạn có thể đặt tên package theo chức năng của nó.

Ví Dụ:

// utils.go
package utils

func Add(a int, b int) int {
  return a + b
}

Import Package

Bạn có thể sử dụng các package khác bằng cách sử dụng từ khóa import.

Ví Dụ:

// main.go
package main

import (
  "fmt"
  "myapp/utils"
)

func main() {
  sum := utils.Add(1, 2)
  fmt.Println("Sum:", sum)
}

Modules trong Go

Modules là một khái niệm mới hơn trong Go, được giới thiệu từ phiên bản Go 1.11. Modules cung cấp một cách để quản lý các dependencies (phụ thuộc) của dự án và giúp việc chia sẻ mã nguồn trở nên dễ dàng hơn.

Tạo Module

Để tạo một module, bạn sử dụng lệnh go mod init theo sau là tên module.

Ví Dụ:

go mod init myapp

Lệnh này sẽ tạo ra một tệp go.mod trong thư mục gốc của dự án, chứa thông tin về module và các dependencies của nó.

Thêm Dependencies

Bạn có thể thêm dependencies vào module bằng cách sử dụng lệnh go get.

Ví Dụ:

go get github.com/sirupsen/logrus

Lệnh này sẽ thêm dependency vào tệp go.mod và tải xuống mã nguồn của dependency.

Thực Tiễn Tốt Nhất trong Tổ Chức Mã Nguồn Go

Sử Dụng Tên Package Rõ Ràng

Tên package nên ngắn gọn nhưng mô tả rõ ràng chức năng của package. Tránh sử dụng các tên chung chung như utils hoặc common nếu có thể.

Ví Dụ:

// Tên package rõ ràng
package mathutils

func Add(a int, b int) int {
  return a + b
}

Tách Biệt Mã Nguồn Thành Các Package Nhỏ

Thay vì đặt tất cả mã nguồn vào một package lớn, hãy tách biệt mã nguồn thành các package nhỏ hơn, mỗi package đảm nhận một chức năng cụ thể.

Ví Dụ:

myapp/
  ├── main.go
  ├── handlers/
  │  ├── user.go
  │  └── product.go
  ├── models/
  │  ├── user.go
  │  └── product.go
  └── utils/
    └── math.go

Sử Dụng Modules để Quản Lý Dependencies

Modules giúp quản lý dependencies một cách hiệu quả và đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng đúng phiên bản của các thư viện bên ngoài.

Ví Dụ:

go mod init myapp
go get github.com/sirupsen/logrus

Viết Tài Liệu và Bình Luận

Viết tài liệu và bình luận cho mã nguồn của bạn để giúp người khác (và cả chính bạn) hiểu rõ hơn về chức năng và cách sử dụng của các phần mã.

Ví Dụ:

// Add returns the sum of two integers.
func Add(a int, b int) int {
  return a + b
}

Ví Dụ Thực Tế

Dưới đây là một ví dụ thực tế về cách tổ chức mã nguồn trong một dự án Go.

Cấu Trúc Thư Mục

myapp/
  ├── go.mod
  ├── go.sum
  ├── main.go
  ├── handlers/
  │  ├── user.go
  │  └── product.go
  ├── models/
  │  ├── user.go
  │  └── product.go
  └── utils/
    └── math.go

Nội Dung Các Tệp

go.mod

module myapp

go 1.16

require github.com/sirupsen/logrus v1.8.1

main.go

package main

import (
  "fmt"
  "myapp/handlers"
)

func main() {
  fmt.Println("Starting the application...")
  handlers.HandleUsers()
}

handlers/user.go

package handlers

import (
  "fmt"
  "myapp/models"
)

func HandleUsers() {
  user := models.User{Name: "Alice", Age: 30}
  fmt.Println("User:", user)
}

models/user.go

package models

type User struct {
  Name string
  Age int
}

utils/math.go

package utils

// Add returns the sum of two integers.
func Add(a int, b int) int {
  return a + b
}

Kết Luận

Việc tổ chức mã nguồn một cách hợp lý là một phần quan trọng trong lập trình Go, giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và tái sử dụng. Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về cách tổ chức mã nguồn trong Go, bao gồm các khái niệm về workspace, packages, modules, và các thực tiễn tốt nhất. Hiểu rõ về cách tổ chức mã nguồn sẽ giúp bạn viết mã Go hiệu quả và dễ bảo trì hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Chức năng của hypervisor là gì?

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

entry

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely