Khóa học go

Chương Trình "Hello World" Đầu Tiên Với Go Lang

0 phút đọc

1. Tạo Thư Mục Dự Án

Tạo một thư mục cho dự án Go của bạn. Ví dụ:

mkdir ~/go/src/helloworld
cd ~/go/src/helloworld

2. Khởi Tạo Module Go

Sử dụng lệnh go mod init để khởi tạo một module Go mới:

go mod init example.com/helloworld

Lệnh này sẽ tạo ra một tệp go.mod để quản lý các phụ thuộc của dự án.

3. Viết Mã Nguồn

Tạo một tệp main.go và mở nó trong trình soạn thảo mã của bạn. Viết mã sau vào tệp:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}

4. Giải Thích Mã Nguồn

  • package main: Tất cả các chương trình Go đều bắt đầu với khai báo package. main là package đặc biệt cho biết đây là một chương trình thực thi.
  • import "fmt": Lệnh import được sử dụng để bao gồm các package khác vào chương trình. fmt là một package chuẩn của Go cung cấp các hàm định dạng đầu vào và đầu ra.
  • func main() { ... }: Hàm main là điểm bắt đầu của chương trình. Khi chương trình được chạy, hàm main sẽ được thực thi đầu tiên.
  • fmt.Println("Hello, World!"): Hàm Println từ package fmt được sử dụng để in chuỗi "Hello, World!" ra màn hình.

Chạy Chương Trình

Mở terminal hoặc command prompt và điều hướng đến thư mục chứa tệp main.go. Sử dụng lệnh sau để chạy chương trình:

go run main.go

Nếu mọi thứ được thiết lập đúng, bạn sẽ thấy dòng chữ "Hello, World!" được in ra.

Tạo Tệp Thực Thi

Nếu bạn muốn tạo một tệp thực thi từ mã nguồn Go, sử dụng lệnh go build:

go build main.go

Lệnh này sẽ tạo ra một tệp thực thi (trên Windows là main.exe, trên macOS và Linux là main). Bạn có thể chạy tệp thực thi này bằng cách nhập lệnh:

./main
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Giải thích quy trình đằng sau việc lưu trữ một biến trong bộ nhớ.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào