Khóa học go

Composition trong Go Lang

0 phút đọc

Composition (thành phần) là một kỹ thuật quan trọng cho phép bạn xây dựng các đối tượng phức tạp từ các đối tượng đơn giản hơn. Thay vì sử dụng kế thừa (inheritance) như trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác, Go khuyến khích sử dụng composition để tái sử dụng mã và tạo ra các cấu trúc dữ liệu linh hoạt. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về composition trong Go, bao gồm cú pháp, cách sử dụng, và các ví dụ minh họa cụ thể.

Khái Niệm Composition

Composition là một kỹ thuật trong đó một đối tượng được xây dựng từ các đối tượng khác. Điều này cho phép bạn tạo ra các đối tượng phức tạp bằng cách kết hợp các đối tượng đơn giản hơn. Trong Go, composition được thực hiện bằng cách nhúng (embedding) các struct vào trong các struct khác.

Cú Pháp Nhúng Struct

Để nhúng một struct vào trong một struct khác, bạn chỉ cần khai báo struct đó mà không cần đặt tên trường. Cú pháp như sau:

type StructA struct {
  field1 Type1
  field2 Type2
}

type StructB struct {
  StructA
  field3 Type3
}

Trong ví dụ này, StructB nhúng StructA, nghĩa là StructB sẽ kế thừa tất cả các trường và phương thức của StructA.

Ví Dụ Cơ Bản về Composition

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng composition trong Go:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa struct Person
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

// Định nghĩa struct Employee nhúng struct Person
type Employee struct {
  Person
  Position string
  Salary  int
}

func main() {
  // Khởi tạo một đối tượng Employee
  emp := Employee{
    Person: Person{
      Name: "Alice",
      Age: 30,
    },
    Position: "Developer",
    Salary:  80000,
  }

  // Truy cập các trường của struct nhúng
  fmt.Println("Name:", emp.Name)
  fmt.Println("Age:", emp.Age)
  fmt.Println("Position:", emp.Position)
  fmt.Println("Salary:", emp.Salary)
}

Trong ví dụ này, Employee nhúng Person, cho phép Employee kế thừa các trường NameAge từ Person.

Phương Thức trong Composition

Go cho phép bạn định nghĩa các phương thức cho struct. Khi một struct được nhúng vào một struct khác, các phương thức của struct nhúng cũng được kế thừa.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa struct Person với phương thức
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func (p Person) Greet() {
  fmt.Printf("Hello, my name is %s and I am %d years old.\n", p.Name, p.Age)
}

// Định nghĩa struct Employee nhúng struct Person
type Employee struct {
  Person
  Position string
  Salary  int
}

func main() {
  // Khởi tạo một đối tượng Employee
  emp := Employee{
    Person: Person{
      Name: "Bob",
      Age: 25,
    },
    Position: "Designer",
    Salary:  70000,
  }

  // Gọi phương thức của struct nhúng
  emp.Greet()
  fmt.Println("Position:", emp.Position)
  fmt.Println("Salary:", emp.Salary)
}

Trong ví dụ này, Employee kế thừa phương thức Greet từ Person và có thể gọi phương thức này trực tiếp.

Ghi Đè Phương Thức

Go không hỗ trợ ghi đè phương thức theo cách truyền thống như trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác. Tuy nhiên, bạn có thể định nghĩa các phương thức mới trong struct nhúng để thay thế các phương thức của struct gốc.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa struct Person với phương thức
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func (p Person) Greet() {
  fmt.Printf("Hello, my name is %s and I am %d years old.\n", p.Name, p.Age)
}

// Định nghĩa struct Employee nhúng struct Person
type Employee struct {
  Person
  Position string
  Salary  int
}

// Định nghĩa phương thức Greet cho struct Employee
func (e Employee) Greet() {
  fmt.Printf("Hello, my name is %s, I am %d years old, and I work as a %s.\n", e.Name, e.Age, e.Position)
}

func main() {
  // Khởi tạo một đối tượng Employee
  emp := Employee{
    Person: Person{
      Name: "Charlie",
      Age: 28,
    },
    Position: "Manager",
    Salary:  90000,
  }

  // Gọi phương thức Greet của struct Employee
  emp.Greet()
}

Trong ví dụ này, phương thức Greet của Employee thay thế phương thức Greet của Person.

Composition với Nhiều Struct

Go cho phép bạn nhúng nhiều struct vào một struct duy nhất, giúp tạo ra các đối tượng phức tạp hơn.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa struct Address
type Address struct {
  City  string
  State  string
  Country string
}

// Định nghĩa struct Person
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

// Định nghĩa struct Employee nhúng struct Person và Address
type Employee struct {
  Person
  Address
  Position string
  Salary  int
}

func main() {
  // Khởi tạo một đối tượng Employee
  emp := Employee{
    Person: Person{
      Name: "David",
      Age: 35,
    },
    Address: Address{
      City:  "New York",
      State:  "NY",
      Country: "USA",
    },
    Position: "Engineer",
    Salary:  100000,
  }

  // Truy cập các trường của struct nhúng
  fmt.Println("Name:", emp.Name)
  fmt.Println("Age:", emp.Age)
  fmt.Println("City:", emp.City)
  fmt.Println("State:", emp.State)
  fmt.Println("Country:", emp.Country)
  fmt.Println("Position:", emp.Position)
  fmt.Println("Salary:", emp.Salary)
}

Trong ví dụ này, Employee nhúng cả PersonAddress, cho phép Employee kế thừa các trường từ cả hai struct.

Composition và Interface

Go hỗ trợ interface, cho phép bạn định nghĩa các phương thức mà một struct phải triển khai. Bạn có thể sử dụng composition để kết hợp các struct và interface, tạo ra các đối tượng linh hoạt và mạnh mẽ.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa interface
type Greeter interface {
  Greet()
}

// Định nghĩa struct Person với phương thức Greet
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func (p Person) Greet() {
  fmt.Printf("Hello, my name is %s and I am %d years old.\n", p.Name, p.Age)
}

// Định nghĩa struct Employee nhúng struct Person
type Employee struct {
  Person
  Position string
  Salary  int
}

func main() {
  // Khởi tạo một đối tượng Employee
  emp := Employee{
    Person: Person{
      Name: "Eve",
      Age: 32,
    },
    Position: "Analyst",
    Salary:  85000,
  }

  // Sử dụng interface
  var g Greeter = emp
  g.Greet()
}

Trong ví dụ này, Employee triển khai interface Greeter thông qua struct nhúng Person.

Lợi Ích của Composition

 1. Tái Sử Dụng Mã: Composition cho phép bạn tái sử dụng mã bằng cách kết hợp các struct đơn giản để tạo ra các đối tượng phức tạp hơn.
 2. Linh Hoạt: Composition cung cấp tính linh hoạt cao hơn so với kế thừa, cho phép bạn thay đổi cấu trúc của đối tượng mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác.
 3. Dễ Bảo Trì: Bằng cách tách biệt các thành phần của đối tượng, composition giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng hơn.

Kết Luận

Composition là một kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt trong Go, cho phép bạn xây dựng các đối tượng phức tạp từ các đối tượng đơn giản hơn. Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về composition trong Go, bao gồm cú pháp, cách sử dụng, và các ví dụ minh họa cụ thể. Hiểu rõ về composition sẽ giúp bạn viết mã Go hiệu quả và dễ bảo trì hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào