Khóa học go

Con Trỏ trong Go Lang

0 phút đọc

Con trỏ là một khái niệm quan trọng trong lập trình, cho phép bạn làm việc trực tiếp với địa chỉ bộ nhớ của các biến. Trong Go, con trỏ cung cấp một cách hiệu quả để truyền dữ liệu giữa các hàm mà không cần sao chép toàn bộ dữ liệu, giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về con trỏ trong Go, bao gồm cú pháp, cách sử dụng, và các ví dụ minh họa cụ thể.

Khái Niệm Con Trỏ

Con trỏ là một biến lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Trong Go, con trỏ được biểu diễn bằng ký hiệu * (dấu sao) trước kiểu dữ liệu của biến mà nó trỏ tới. Để lấy địa chỉ của một biến, bạn sử dụng toán tử & (dấu và).

Cú Pháp Khai Báo Con Trỏ

Để khai báo một con trỏ trong Go, bạn sử dụng cú pháp sau:

var ptr *Type

Trong đó:

 • ptr là tên của con trỏ.
 • Type là kiểu dữ liệu của biến mà con trỏ trỏ tới.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
  var a int = 10
  var ptr *int
  ptr = &a

  fmt.Println("Value of a:", a)
  fmt.Println("Address of a:", &a)
  fmt.Println("Value of ptr:", ptr)
  fmt.Println("Value pointed to by ptr:", *ptr)
}

Truy Cập và Thay Đổi Giá Trị Thông Qua Con Trỏ

Bạn có thể truy cập và thay đổi giá trị của biến mà con trỏ trỏ tới bằng cách sử dụng toán tử * (dereference operator).

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
  var a int = 10
  var ptr *int
  ptr = &a

  fmt.Println("Value of a before:", a)
  *ptr = 20
  fmt.Println("Value of a after:", a)
}

Con Trỏ và Hàm

Con trỏ rất hữu ích khi làm việc với các hàm, cho phép bạn truyền tham chiếu đến biến thay vì sao chép toàn bộ dữ liệu. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất.

Truyền Con Trỏ vào Hàm

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func updateValue(ptr *int) {
  *ptr = 20
}

func main() {
  var a int = 10
  fmt.Println("Value of a before:", a)
  updateValue(&a)
  fmt.Println("Value of a after:", a)
}

Trả Về Con Trỏ từ Hàm

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func createPointer() *int {
  var a int = 10
  return &a
}

func main() {
  ptr := createPointer()
  fmt.Println("Value pointed to by ptr:", *ptr)
}

Con Trỏ và Structs

Con trỏ rất hữu ích khi làm việc với structs, cho phép bạn truyền tham chiếu đến struct thay vì sao chép toàn bộ dữ liệu.

Truyền Con Trỏ Struct vào Hàm

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func updatePerson(p *Person) {
  p.Name = "Alice"
  p.Age = 30
}

func main() {
  p := Person{Name: "Bob", Age: 25}
  fmt.Println("Before update:", p)
  updatePerson(&p)
  fmt.Println("After update:", p)
}

Trả Về Con Trỏ Struct từ Hàm

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func createPerson(name string, age int) *Person {
  p := Person{Name: name, Age: age}
  return &p
}

func main() {
  p := createPerson("Alice", 30)
  fmt.Println("Person:", *p)
}

Con Trỏ và Mảng

Con trỏ cũng có thể được sử dụng với mảng, cho phép bạn làm việc với các phần tử của mảng thông qua địa chỉ bộ nhớ.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func updateArray(arr *[3]int) {
  arr[0] = 10
  arr[1] = 20
  arr[2] = 30
}

func main() {
  arr := [3]int{1, 2, 3}
  fmt.Println("Before update:", arr)
  updateArray(&arr)
  fmt.Println("After update:", arr)
}

Con Trỏ và Slices

Slices trong Go là một lớp trừu tượng trên mảng và bao gồm một con trỏ đến mảng cơ bản. Bạn có thể làm việc với slices thông qua con trỏ một cách hiệu quả.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func updateSlice(s []int) {
  s[0] = 10
  s[1] = 20
  s[2] = 30
}

func main() {
  s := []int{1, 2, 3}
  fmt.Println("Before update:", s)
  updateSlice(s)
  fmt.Println("After update:", s)
}

Con Trỏ và Maps

Maps trong Go là một cấu trúc dữ liệu tham chiếu, nghĩa là khi bạn truyền một map vào hàm, bạn đang truyền một tham chiếu đến map đó. Do đó, bạn không cần sử dụng con trỏ với maps.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func updateMap(m map[string]int) {
  m["Alice"] = 30
}

func main() {
  m := map[string]int{"Bob": 25}
  fmt.Println("Before update:", m)
  updateMap(m)
  fmt.Println("After update:", m)
}

Con Trỏ và Giao Diện (Interfaces)

Con trỏ có thể được sử dụng với giao diện (interfaces) trong Go để cho phép các phương thức thay đổi giá trị của đối tượng.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

type Describer interface {
  Describe()
}

type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func (p *Person) Describe() {
  fmt.Printf("Name: %s, Age: %d\n", p.Name, p.Age)
}

func main() {
  p := Person{Name: "Alice", Age: 30}
  var d Describer = &p
  d.Describe()
}

Con Trỏ và Từ Khóa new

Từ khóa new trong Go được sử dụng để tạo một vùng nhớ mới cho một biến và trả về một con trỏ đến vùng nhớ đó.

Ví Dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
  ptr := new(int)
  *ptr = 10
  fmt.Println("Value pointed to by ptr:", *ptr)
}

Lợi Ích của Con Trỏ

 1. Tiết Kiệm Bộ Nhớ: Con trỏ cho phép bạn truyền tham chiếu đến biến thay vì sao chép toàn bộ dữ liệu, giúp tiết kiệm bộ nhớ.
 2. Tăng Hiệu Suất: Con trỏ giúp tăng hiệu suất khi làm việc với các cấu trúc dữ liệu lớn, như structs và mảng.
 3. Linh Hoạt: Con trỏ cung cấp tính linh hoạt cao hơn khi làm việc với các hàm và phương thức, cho phép bạn thay đổi giá trị của biến gốc.

Kết Luận

Con trỏ là một khái niệm quan trọng trong Go, cho phép bạn làm việc trực tiếp với địa chỉ bộ nhớ của các biến. Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về con trỏ trong Go, bao gồm cú pháp, cách sử dụng, và các ví dụ minh họa cụ thể. Hiểu rõ về con trỏ sẽ giúp bạn viết mã Go hiệu quả và dễ bảo trì hơn.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely