Hàm tạo và từ khoá new trong Go

0 phút đọc

Hàm tạo (Constructors) trong Go

Cấu trúc thì không có hàm tạo. Thay vào đó, bạn tạo một hàm trả về một biến với cấu trúc định nghĩa trước (giống như một factory):

func NewSaiyan(name string, power int) *Saiyan {
 return &Saiyan{
  Name: name,
  Power: power,
 }
}

Rất nhiều lập trình viên mắc lỗi ở đây. Một mặt, có một chút thay đổi cú pháp; mặt khác, viết theo cách có ít sự khác biệt hơn.

factory không trả về một con trỏ, nhưng vẫn hoàn toàn hợp lệ:

func NewSaiyan(name string, power int) Saiyan {
 return Saiyan{
  Name: name,
  Power: power,
 }
}

Từ khoá New trong Go

Dù không có hàm tạo, Go vẫn có một hàm dựng sẵn new để cấp phát bộ nhớ cho một kiểu dữ liệu. Kết quả của new(X) giống như &X{}:

goku := new(Saiyan)
// giống như
goku := &Saiyan{}

Bạn sử dụng cách nào thì tùy, nhưng bạn sẽ thấy đa phần người ta chọn cách sau khi họ có thể khởi tạo các trường dữ liệu, cũng như đoạn mã trở nên sáng sủa hơn:

goku := new(Saiyan)
goku.name = "goku"
goku.power = 9001

//vs

goku := &Saiyan {
 name: "goku",
 power: 9000,
}

Dù bạn chọn cách nào, nếu bạn làm theo các mô hình factory ở trên, bạn có thể bảo vệ phần còn lại của mã của bạn khỏi lo ngại về vấn đề cấp phát bộ nhớ.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely