Trang chủKhóa học

Khai báo hàm trong Go

0 phút đọc

Nội dung bài viết

  1. Khai báo hàm trong Go

Khai báo hàm trong Go

Một hàm có thể trả về một hoặc nhiều giá trị. Hãy xem ba hàm sau: một hàm không có giá trị trả về, một hàm trả về một giá trị, một hàm trả về hai giá trị.

func log(message string) {
}
func add(a int, b int) int {
}
func power(name string) (int, bool) {
}

Chúng ta sử dụng hàm cuối cùng như sau:

value, exists := power("goku")
if exists == false {
  // xử lý trường hợp có lỗi
}

Thi thoảng, bạn chỉ quan tâm đến một trong số các giá trị trả về. Trong trường hợp này, bạn gán các giá trị khác là _:

_, exists := power("goku")
if exists == false {
  // xử lý trường hợp có lỗi
}

Điều này không phải chỉ là một quy ước. _, (blank identifier), đại diện cho giá trị trả về không được gán. Nó cho phép bạn sử dụng _ mọi chỗ, bất kể kiểu dữ liệu trả về là gì.

Cuối cùng, có một lưu ý trong khi khai báo hàm, nếu các tham số của hàm có cùng một kiểu dữ liệu, thì có thể dụng cú pháp dạng ngắn để viết:

func add(a, b int) int {
}

Hàm có thể trả về nhiều giá trị được sử dụng thường xuyên. Bạn cũng sẽ thường xuyên sử dụng _ để loại bỏ một giá trị.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.

Bình luận

Youtube TechMely