Mảng trong Go

0 phút đọc

Nội dung bài viết

Nếu bạn đã quen với Python, Ruby, Perl, JavaScript hoặc PHP..., bạn sẽ quen với khái niệm lập trình mảng động (dynamic arrays). Đó là các mảng dữ liệu có khả năng tự động thay đổi kích thước nếu có thêm dữ liệu được thêm vào mảng. Trong Go, giống nhiều ngôn ngữ khác, một mảng được xác định kích thước từ đầu. Khai báo một mảng yêu cầu phải chỉ rõ kích thước của mảng, một khi kích thước mảng được xác định, nó sẽ không thể tăng thêm:

var scores [10]int
scores[0] = 339

Mảng khai báo ở trên có thể lưu tối đa 10 phần tử từ scores[0] đến scores[9]. Cố gắng để truy cập vào chỉ số ngoài phạm vi của mảng sẽ dẫn đến một lỗi khi biên dịch hoặc khi thực thi chương trình.

Chúng ta có thể khởi tạo mảng với các giá trị như sau:

scores := [4]int{9001, 9333, 212, 33}

Chúng ta có thể dùng len để xác định độ lớn của mảng. range có thể dùng để duyệt các phần tử trong mảng:

for index, value := range scores {

}

Mảng là cách lưu dữ liệu hiệu quả nhưng không linh hoạt. Chúng ta thường không biết số lượng các phần tử cần phải khai báo trước. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta dùng slices.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely