Maps trong Go

0 phút đọc

Nội dung bài viết

Maps trong Go và các ngôn ngữ khác được gọi là hashtables hoặc dictionaries. Nó hoạt động như bạn đang nghĩ: bạn định nghĩa một cặp khóa (key) và giá trị (value), và bạn có thể lấy (get), thay đổi (set) và xóa (delete) giá trị thông qua khóa.

Maps, cũng như slices, được tạo ra thông qua hàm make. Hãy xem ví dụ sau:

func main() {
 lookup := make(map[string]int)
 lookup["goku"] = 9001
 power, exists := lookup["vegeta"]

 // in ra 0, false
 // 0 giá trị mặc dịnh của số nguyên
 fmt.Println(power, exists)
}

Để biết số lượng các khóa đang có, chúng ta dùng len. Để xóa một giá trị dựa vào khóa, dùng delete:

// returns 1
total := len(lookup)

// không có giá trị trả về, có thể khóa tìm kiếm không tồn tại
delete(lookup, "goku")

Maps tăng kích thước tự động. Tuy nhiên, chúng ta có thể cung cấp tham số thứ 2 cho hàm make để khởi tạo kích thước ban đầu cho map:

lookup := make(map[string]int, 100)

Nếu bạn có thể đoán được có bao nhiêu khóa sẽ có trong map, hãy xác định kích thước khởi tạo để tăng hiệu năng.

Để định nghĩa một map là một trường của một cấu trúc, làm như sau:

type Saiyan struct {
 Name string
 Friends map[string]*Saiyan
}

Một cách để khởi tạo cấu trúc trên là:

goku := &Saiyan{
 Name: "Goku",
 Friends: make(map[string]*Saiyan),
}
goku.Friends["krillin"] = ... //todo load or create Krillin

Đó là một cách khác để khai báo và khởi tạo giá trị trong Go. Giống như make, cách tiếp cận này chỉ dùng được cho maps và arrays. Chúng ta có thể khai báo như sau:

lookup := map[string]int{
 "goku": 9001,
 "gohan": 2044,
}

Chúng ta có thể duyệt qua một map bằng câu lệnh for kết hợp với từ khóa range :

for key, value := range lookup {
 ...
}

Duyệt qua các phần tử của map là không theo thứ tự. Mỗi phần tử trong quá trình tìm kiếm được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên.

Con trỏ vs giá trị

Chúng ta kết thúc chương 2 bằng câu hỏi nên truyền con trỏ hay giá trị cho hàm. Giờ chúng ta có một câu hỏi tương tự, đối với array và map. Nên sử dụng loại nào?

a := make([]Saiyan, 10)
//hoặc
b := make([]*Saiyan, 10)

Nhiều lập trình viên nghĩ rằng truyền b cho hàm hoặc lấy b là giá trị trả về của hàm, sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù truyền hay nhận lại gì, thì đó cũng là một bản sao của một slice, bản thân nó đã là tham chiếu đến dữ liệu, do đó không có sự khác biệt nào.

Khi bạn thấy sự khác nhau là khi bạn sửa giá trị của một slice hoặc map. Ở điểm này, logic cũng giống như ở chương 2. Vì vậy, quyết định về việc có nên xác định một mảng của các con trỏ so với một mảng các giá trị chính là cách bạn sử dụng các giá trị, không phải là cách bạn sử dụng array hoặc map.

Arrays và maps trong Go hoạt động giống như các ngôn ngữ khác. Nếu bạn quen với các mảng dữ liệu động, thì sẽ có một chút thay đổi nhỏ, nhưng append sẽ giải quyết các vấn đề khó chịu này. Nếu chúng ta xem xét tới slice, ta sẽ thấy đó là sự mở rộng của mảng.

Có một số khía cạnh mà chúng ta đã không đề cập đến nó, nhưng bạn cũng gần như không động đến chúng bao giờ. Và nếu bạn tiếp cận chúng, hy vọng rằng chúng ta sẽ mô tả nó ở đây để cho bạn biết điều gì đang xảy ra.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely