Lớp Character trong Java

Character class là một Wrapper class của char trong java. Cung cấp nhiều method giúp thao tác nhanh với char, ngoài ra một object Character chỉ chứa duy nhất một giá trị char.

image

Khởi tạo một lớp Character

Lớp Character cung cấp một số phương thức hữu ích để thao tác các ký tự. Bạn có thể tạo một đối tượng Ký tự với hàm tạo Constructor

Character ch = new Character('a');

Các phương thức trong lớp Character

image

 • isLetter(): Xác định xem giá trị char được chỉ định có phải là một chữ cái hay không.
Character ch = new Character('a');// true
 • isDigit(): Xác định xem giá trị char được chỉ định có phải là một chữ số hay không
System.out.println(Character.isDigit('0')); // true
 • isWhitespace(): Xác định xem giá trị char được chỉ định có phải là khoảng trắng hay không
public static boolean isWhitespace(char ch)
 • isUpperCase(): Xác định xem giá trị char được chỉ định là chữ hoa hay không.
public static boolean isUpperCase(char ch)
public static boolean isUpperCase(int codepoint)
 • isLowerCase(): Xác định xem giá trị char được chỉ định là chữ thường hay không.
public static boolean isLowerCase(char ch)
public static boolean isLowerCase(int codePoint)
 • toUpperCase(): Chuyển ký tự char thường thành chữ hoa.
public static char toUpperCase(char ch)
// or
public static char toUpperCase(int codePoint)
 • toLowerCase(): Chuyển ký tự char thường thành chữ hoa.
public static char toLowerCase(char ch)
public static char toLowerCase(int codePoint)
 • toString(): Chuyển ký tự char trong object Character thành chuỗi.
public static String toString(char c)
 • charValue(): Trả về char value của object Character.
public char charValue()
 • equals(): So sánh bằng 2 object Character.
public boolean equals(Object obj)
 • compareTo(): So sánh với một object Character khác dựa trên char value. Trả về số bé hơn không nếu nhỏ không, 0 – bằng, lớn hơn không nếu lớn hơn.
 • isAlphabetic(): Kiểm tra ký tự có nằm trong khoảng a-zA-Z hay không dựa vào mã code.
 • isLetterOrDigit(): Kiểm tra ký tự có phải là một ký tự a-zA-Z hoặc là một ký tự hay không
 • valueOf(): Trả về một object của Character class.
Bài trước
left Bài trước
left Lớp Boolean trong Java
Bài tiếp theo
Lớp Number trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team