Lớp Character trong Java

0 phút đọc

Character class là một Wrapper class của char trong java. Cung cấp nhiều method giúp thao tác nhanh với char, ngoài ra một object Character chỉ chứa duy nhất một giá trị char. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khởi tạo một đối tượng Character và các phương thức quan trọng của lớp Character để thao tác với ký tự trong Java.

Lớp Character trong Java

Lớp Character trong Java cung cấp các phương thức hữu ích để làm việc với các ký tự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khởi tạo một đối tượng Character và các phương thức quan trọng của lớp Character để thao tác với ký tự trong Java.

Khởi tạo một đối tượng Character

Để khởi tạo một đối tượng Character, bạn có thể sử dụng hàm tạo (constructor) như sau:

Character ch = new Character('a');

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng Character với ký tự 'a'.

Các phương thức trong lớp Character

Lớp Character cung cấp một loạt các phương thức để thực hiện các thao tác với ký tự. Dưới đây là một số phương thức quan trọng của lớp Character:

isLetter()

Phương thức isLetter() xác định xem một giá trị char có phải là một chữ cái hay không. Nó trả về true nếu ký tự là một chữ cái và false nếu không phải.

Character ch = new Character('a');
boolean isLetter = Character.isLetter(ch); // true

isDigit()

Phương thức isDigit() xác định xem một giá trị char có phải là một chữ số hay không. Nó trả về true nếu ký tự là một chữ số và false nếu không phải.

boolean isDigit = Character.isDigit('0'); // true

isWhitespace()

Phương thức isWhitespace() xác định xem một giá trị char có phải là một ký tự khoảng trắng (space) hay không.

boolean isWhitespace = Character.isWhitespace(' '); // true

isUpperCase()isLowerCase()

Phương thức isUpperCase() xác định xem một giá trị char có phải là chữ hoa hay không, trong khi isLowerCase() xác định xem một giá trị char có phải là chữ thường hay không.

boolean isUpperCase = Character.isUpperCase('A'); // true
boolean isLowerCase = Character.isLowerCase('a'); // true

toUpperCase()toLowerCase()

Phương thức toUpperCase() chuyển đổi một ký tự thường thành ký tự hoa, trong khi toLowerCase() chuyển đổi một ký tự hoa thành ký tự thường.

char uppercaseChar = Character.toUpperCase('a'); // 'A'
char lowercaseChar = Character.toLowerCase('A'); // 'a'

toString()

Phương thức toString() chuyển đổi một ký tự char thành chuỗi.

String charToString = Character.toString('a'); // "a"

charValue()

Phương thức charValue() trả về giá trị char của đối tượng Character.

char charValue = ch.charValue(); // 'a'

equals()

Phương thức equals() so sánh hai đối tượng Character và trả về true nếu chúng có giá trị char bằng nhau, ngược lại trả về false.

Character ch1 = new Character('a');
Character ch2 = new Character('b');
boolean isEqual = ch1.equals(ch2); // false

compareTo()

Phương thức compareTo() so sánh đối tượng Character với một đối tượng Character khác dựa trên giá trị char. Nó trả về số âm nếu đối tượng gọi (caller) nhỏ hơn, 0 nếu bằng và số dương nếu lớn hơn đối tượng so sánh.

Character ch1 = new Character('a');
Character ch2 = new Character('b');
int compareResult = ch1.compareTo(ch2); // -1
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng