Khóa học java

Lớp Number trong Java

0 phút đọc

Lớp Number là một Wrapper class trong java. Trong Java, các kiểu dữ liệu số nguyên (byte, short, int, long) và kiểu số thực (float, double) đều là các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Tuy nhiên, Java cung cấp các lớp bao (wrapper classes) cho các kiểu dữ liệu này để làm việc với chúng như các đối tượng. Các lớp này bao gồm Byte, Short, Integer, Long, Float, và Double, và tất cả đều là các lớp con của lớp Number.. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp bao kiểu số, giới hạn của chúng và cách sử dụng chúng trong Java.

Lớp Number trong Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp bao kiểu số (Number) trong Java và cách sử dụng chúng.

Các giới hạn của kiểu số

Mỗi lớp bao kiểu số (Byte, Short, Integer, Long, Float, Double) đều xác định hai giá trị quan trọng:

 • <Lớp bao>.MIN_VALUE: Giá trị tối thiểu mà kiểu dữ liệu đó có thể lưu trữ.
 • <Lớp bao>.MAX_VALUE: Giá trị tối đa mà kiểu dữ liệu đó có thể lưu trữ.

Ví dụ:

byte minByte = Byte.MIN_VALUE;   // -128
byte maxByte = Byte.MAX_VALUE;   // 127
int minInt = Integer.MIN_VALUE;  // -2147483648
int maxInt = Integer.MAX_VALUE;  // 2147483647

Chuyển đổi giá trị số từ đối tượng

Trong mỗi lớp bao kiểu số (Byte, Short, Integer, Long, Float, Double), bạn có thể sử dụng các phương thức sau để chuyển đổi giá trị số từ đối tượng:

 • byteValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu byte.
 • shortValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu short.
 • intValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu int.
 • longValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu long.
 • floatValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu float.
 • doubleValue(): Chuyển đối tượng thành kiểu double.

Ví dụ:

Integer myInteger = new Integer(42);
int intValue = myInteger.intValue(); // Chuyển thành kiểu int

Chuyển đổi từ chuỗi sang số

Trong mỗi lớp bao kiểu số (Byte, Short, Integer, Long, Float, Double), bạn có thể sử dụng phương thức static parse<Type>(String s) để chuyển đổi giá trị từ chuỗi sang kiểu số tương ứng. Ví dụ:

 • Byte.parseByte(String s): Chuyển đổi chuỗi thành kiểu byte.
 • Integer.parseInt(String s): Chuyển đổi chuỗi thành kiểu int.
 • Double.parseDouble(String s): Chuyển đổi chuỗi thành kiểu double.

Ví dụ:

byte parsedByte = Byte.parseByte("16");
int parsedInt = Integer.parseInt("2002");
double parsedDouble = Double.parseDouble("3.14");

Ví dụ: Sắp xếp dãy số trong Java

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc nhập vào một dãy số và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần:

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class SortNumbers {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhập số lượng số: ");
    int n = scanner.nextInt();

    int[] numbers = new int[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print("Nhập số thứ " + (i + 1) + ": ");
      numbers[i] = scanner.nextInt();
    }

    Arrays.sort(numbers);

    System.out.println("Dãy số sau khi sắp xếp:");
    for (int number : numbers) {
      System.out.print(number + " ");
    }
  }
}

Kết quả của đoạn mã trên sẽ nhập một dãy số từ người dùng, sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần và hiển thị dãy số đã sắp xếp.

Kết quả

Nhập số lượng số: 5
Nhập số thứ 1: 42
Nhập số thứ 2: 17
Nhập số thứ 3: 9
Nhập số thứ 4: 35
Nhập số thứ 5: 2
Dãy số sau khi sắp xếp:
2 9 17 35 42

Chúng ta đã tìm hiểu về các lớp bao kiểu số (Number) trong Java và cách sử dụng chúng để làm việc với giá trị số, cũng như một ví dụ về sắp xếp dãy số.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào