Khóa học javascript

Thuộc tính writable, enumerable và configurable của object trong Javascript

0 phút đọc

Trong các bài viết trước, bạn mới chỉ biết thuộc tính của object trong JavaScript có dạng key-value. Thực tế thì thuộc tính trong object có nhiều tính chất khác nữa. Trong đó, writable, enumerable và configurable là những cờ quan trọng để cấu hình cho thuộc tính.

Các cờ cho thuộc tính

Writable, enumerable và configurable là ba cờ đặc biệt trong object, trong đó:

 • writable: nếu là true thì giá trị value của thuộc tính có thể thay đổi. Ngược lại, thuộc tính gọi là read-only (thuộc tính chỉ đọc).
 • enumerable: nếu là true thì thuộc tính xuất hiện trong vòng lặp, ngược lại thì không.
 • configurable: nếu là true thì thuộc tính có thể xóacác cờ khác có thể thay đổi, ngược lại thì không.

Khi bạn khởi tạo đối tượng theo cách thông thường thì các cờ này không xuất hiện và có giá trị mặc định là true.

Để lấy thông tin của các cờ này, bạn có thể dùng phương thức Object.getOwnPropertyDescriptor với cú pháp cơ bản là:

let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, propertyName);

Trong đó:

 • obj: là object để lấy thông tin.
 • propertyName: tên của thuộc tính trong object cần lấy thông tin.

Giá trị trả về của phương thức trên gọi là object property descriptor (tạm hiểu là "đối tượng mô tả thuộc tính") - chứa thông tin về value và các cờ writable, enumerable, configurable, ví dụ:

let user = {
 name: "Alex",
};

let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(user, "name");

console.log(JSON.stringify(descriptor, null, 2));

/*
  {
   "value": "Alex",
   "writable": true,
   "enumerable": true,
   "configurable": true
  }
  */

Để thay đổi giá trị của các cờ writable, enumerable, configurable, bạn có thể sử dụng phương thức Object.defineProperty với cú pháp:

Object.defineProperty(obj, propertyName, descriptor);

Trong đó:

 • obj: là đối tượng cần thay đổi.
 • propertyName: tên của thuộc tính trong object cần thay đổi.
 • descriptor: object chứa thông tin "descriptor" mới để thay đổi.

Nếu thuộc tính propertyName tồn tại thì phương thức trên sẽ cập nhật giá trị của các cờ theo descriptor, ngược lại thì tạo thuộc tính mới. Trong trường hợp một cờ nào đó không được cung cấp thì giá trị mặc định của cờ là false.

Ví dụ sau tạo thuộc tính name với các cờ writable, enumerable, configurable đều là false:

let user = {};

Object.defineProperty(user, "name", {
 value: "Alex",
});

let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(user, "name");

console.log(JSON.stringify(descriptor, null, 2));
/*
  {
   "value": "Alex",
   "writable": false,
   "enumerable": false,
   "configurable": false
  }
   */

Lưu ý

Đối với cách tạo object thông thường thì các cờ writable, enumerable, configurable có giá trị mặc định là true.

Trên đây là kiến thức chung về các cờ. Tiếp theo mình sẽ xem xét ý nghĩa của từng cờ.

Thuộc tính chỉ đọc non-writable

Giả sử, mình muốn tạo thuộc tính user.name là thuộc tính chỉ đọc - non-writable hay read-only bằng cách set writable=false như sau:

"use strict";

let user = {
 name: "Alex",
};

Object.defineProperty(user, "name", { writable: false });
user.name = "Anna";
// Error: Cannot assign to read only property 'name' of object '#<Object>'

Rõ ràng là mình không thể thay đổi giá trị của thuộc tính name khi writable=false.

Lưu ý

Lỗi trên chỉ được in ra khi sử dụng code ở strict mode.

Đối với chế độ thông thường thì sẽ không có dòng lỗi trên, dù cho việc thay đổi giá trị của thuộc tính name vẫn không được phép.

Tiếp theo là ví dụ tạo thuộc tính bằng phương thức defineProperty:

"use strict";

let user = {};

Object.defineProperty(user, "name", {
 value: "Alex",
 enumerable: true,
 configurable: true,
});
console.log(user.name); // Alex
user.name = "Anna"; // Error

Trong ví dụ trên, cờ writable không được khai báo thì giá trị mặc định của cờ này là false. Do đó, thuộc tính user.name cũng là non-writable.

Thuộc tính non-enumerable

Giả sử, mình thêm phương thức toString cho đối tượng user trên. Mặc định thì toString sẽ xuất hiện trong vòng lặp for...in như sau:

let user = {
 name: "Alex",
 toString() {
  return this.name;
 },
};

for (let key in user) console.log(key); // name, toString

Nếu mình không muốn phương thức toString xuất hiện trong vòng lặp for...in thì có thể set enumerable=false:

let user = {
 name: "Alex",
 toString() {
  return this.name;
 },
};
Object.defineProperty(user, "toString", { enumerable: false });
for (let key in user) console.log(key); // name

Bây giờ thì toString đã không xuất hiện trong vòng lặp for...in. Nói cách khác, toString trở thành thuộc tính non-enumerable.

Khi sử dụng phương thức Object.keys để lấy tất cả key trong object, các thuộc tính non-enumerable cũng được bỏ qua:

let user = {
 name: "Alex",
 toString() {
  return this.name;
 },
};

Object.defineProperty(user, "toString", {
 enumerable: false,
});

console.log(Object.keys(user)); // ['name']

Thuộc tính non-configurable

Cờ configurable với configurable=false thường được set cho các thuộc tính của các đối tượng sẵn có trong JavaScript.

Khi đó, thuộc tính gọi là non-configurable - không thể xóa và các cờ khác không thể thay đổi.

Ví dụ Math.PInon-writable, non-enumerable and non-configurable:

let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(Math, "PI");

console.log(JSON.stringify(descriptor, null, 2));
/*
{
 "value": 3.141592653589793,
 "writable": false,
 "enumerable": false,
 "configurable": false
}
*/

Bạn không thể thay đổi giá trị của PI:

Math.PI = 3; // => Lỗi, giá trị của PI không thể thay đổi

Và bạn cũng không thể thay đổi PI thành writable:

Object.defineProperty(Math, "PI", { writable: true });
// Lỗi: Cannot redefine property: PI

Nghĩa là việc tạo ra thuộc tính non-configurable là "một chiều". Bạn không thể thay đổi các cờ bằng phương thức defineProperty được nữa.

Chú ý: việc gán configurable=false chỉ ngăn chặn việc thay đổi giá trị của các cờ và việc xóa thuộc tính. Tuy nhiên, giá trị của thuộc tính vẫn có thể thay đổi.

"use strict";

let user = {
 name: "Alex",
};

Object.defineProperty(user, "name", {
 configurable: false,
});

user.name = "Anna";
console.log(user.name); // Anna

delete user.name;
// Lỗi: Cannot delete property 'name' of #<Object>

Trong ví dụ trên, giá trị của user.name có thể thay đổi, nhưng không thể bị xóa. Để ngăn chặn việc thay đổi giá trị của user.name giống như Math.PI, bạn có thể gán thêm writable=false:

"use strict";

let user = {
 name: "Alex",
};

Object.defineProperty(user, "name", {
 writable: false,
 configurable: false,
});

user.name = "Anna";
// Lỗi: Cannot assign to read only property 'name' of object '#<Object>'

delete user.name;
// Lỗi: Cannot delete property 'name' of #<Object>

Phương thức Object.defineProperties

Phương thức Object.defineProperty bên trên chỉ định nghĩa một thuộc tính.

Để định nghĩa nhiều thuộc tính cùng một lúc, bạn có thể sử dụng phương thức Object.defineProperties với cú pháp là:

Object.defineProperties(obj, {
 prop1: descriptor1,
 prop2: descriptor2,
 // ...
});

Ví dụ:

Object.defineProperties(user, {
 name: { value: "David", writable: false },
 surname: { value: "Walsh", writable: false },
});

Phương thức Object.getOwnPropertyDescriptors

Để lấy tất cả các đối tượng "property descriptor" của một object, bạn có thể sử dụng phương thức Object.getOwnPropertyDescriptors(obj).

Và khi kết hợp phương thức trên với Object.defineProperties, bạn có một cách để clone object như sau:

let clone = Object.defineProperties({}, Object.getOwnPropertyDescriptors(obj));

Khi clone object, ta thường chỉ copy giá trị các thuộc tính như sau:

for (let key in user) {
 clone[key] = user[key];
}

Tuy nhiên, cách làm trên không thực hiện copy giá trị các cờ writable, enumerableconfigurable.

Do đó, nếu bạn muốn clone object tốt hơn (bao gồm giá trị của tất cả các cờ) thì cách làm trên là hoàn toàn phù hợp.

Các phương thức khác

JavaScript cung cấp các phương thức giúp bạn thao tác với object giống như việc thay đổi giá trị cờ writable, enumerableconfigurable nhưng dễ dàng hơn.

Object.preventExtensions(obj)

Giúp ngăn chặn việc thêm các thuộc tính vào object.

Object.seal(obj)

Giúp ngăn chặn việc thêm/xóa các thuộc tính. Tương đương với việc set configurable: false cho tất cả các thuộc tính.

Object.freeze(obj)

Giúp ngăn chặn việc thêm/xóa/thay đổi giá trị các thuộc tính. Tương đương với việc set configurable: false, writable: false cho tất cả các thuộc tính.

Object.isExtensible(obj)

Trả về false nếu việc thêm các thuộc tính vào object bị cấm, ngược lại trả về true.

Object.isSealed(obj)

Trả về true nếu việc thêm/xóa thuộc tính là bị cấm, ngược lại trả về false.

Object.isFrozen(obj)

Trả về true nếu việc thêm/xóa/thay đổi giá trị các thuộc tính là bị cấm, ngược lại trả về false.

Tham khảo: Property flags and descriptors

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is the object type in javascript?

entry

Bạn có thể nói sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến tính?

entry

Danh sách liên kết là tuyến tính hay phi tuyến tính?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely