Khóa học python

Assertions trong Python

0 phút đọc

Assertions là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình, được sử dụng để kiểm tra các điều kiện mà bạn mong đợi là đúng tại một điểm cụ thể trong chương trình. Nếu điều kiện không đúng, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra, giúp bạn dễ dàng phát hiện và sửa lỗi. Assertions thường được sử dụng trong quá trình phát triển và gỡ lỗi để đảm bảo rằng chương trình hoạt động như mong đợi.

Tại sao sử dụng Assertions?

 • Phát hiện lỗi sớm: Assertions giúp phát hiện các lỗi logic trong chương trình sớm, trước khi chúng gây ra các vấn đề nghiêm trọng.
 • Tài liệu hóa giả định: Assertions giúp tài liệu hóa các giả định của bạn về trạng thái của chương trình, làm cho mã nguồn dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.
 • Gỡ lỗi hiệu quả: Assertions cung cấp thông tin chi tiết về lỗi, giúp bạn dễ dàng xác định và sửa lỗi.

Cú pháp của Assertions

Cú pháp của một assertion trong Python rất đơn giản:

assert condition, message
 • condition: Điều kiện mà bạn mong đợi là đúng. Nếu điều kiện này sai, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra.
 • message (tùy chọn): Thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu điều kiện sai. Thông báo này giúp bạn hiểu rõ hơn về lỗi.

Ví dụ:

x = 10
assert x > 0, "x phải lớn hơn 0"

Trong ví dụ trên, nếu x không lớn hơn 0, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra với thông báo "x phải lớn hơn 0".

Sử dụng Assertions trong Python

Kiểm tra các điều kiện đơn giản

Bạn có thể sử dụng assertions để kiểm tra các điều kiện đơn giản trong chương trình của mình.

Ví dụ:

def divide(a, b):
  assert b != 0, "b không được bằng 0"
  return a / b

print(divide(10, 2)) # Kết quả: 5.0
print(divide(10, 0)) # AssertionError: b không được bằng 0

Trong ví dụ trên, assertion kiểm tra rằng b không bằng 0 trước khi thực hiện phép chia. Nếu b bằng 0, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra với thông báo "b không được bằng 0".

Kiểm tra các điều kiện phức tạp

Bạn cũng có thể sử dụng assertions để kiểm tra các điều kiện phức tạp hơn.

Ví dụ:

def is_sorted(lst):
  for i in range(len(lst) - 1):
    assert lst[i] <= lst[i + 1], f"List không được sắp xếp tại vị trí {i}"
  return True

print(is_sorted([1, 2, 3, 4, 5])) # Kết quả: True
print(is_sorted([1, 3, 2, 4, 5])) # AssertionError: List không được sắp xếp tại vị trí 1

Trong ví dụ trên, assertion kiểm tra rằng danh sách lst được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu danh sách không được sắp xếp, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra với thông báo chỉ ra vị trí không đúng.

Tắt Assertions

Trong môi trường sản xuất, bạn có thể muốn tắt assertions để cải thiện hiệu suất. Bạn có thể tắt assertions bằng cách chạy Python với tùy chọn -O (optimize).

Ví dụ:

python -O your_script.py

Khi chạy Python với tùy chọn -O, tất cả các assertions sẽ bị bỏ qua và không được thực thi.

Assertions và Unit Testing

Assertions thường được sử dụng trong unit testing để kiểm tra các điều kiện mà bạn mong đợi là đúng. Python cung cấp module unittest để hỗ trợ việc viết và chạy các unit test.

Ví dụ:

import unittest

def add(a, b):
  return a + b

class TestMathOperations(unittest.TestCase):
  def test_add(self):
    self.assertEqual(add(1, 2), 3)
    self.assertEqual(add(-1, 1), 0)
    self.assertEqual(add(-1, -1), -2)

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng unittest để kiểm tra hàm add. Các phương thức assertEqual được sử dụng để kiểm tra rằng kết quả của hàm add là như mong đợi.

Assertions và Debugging

Assertions là một công cụ hữu ích trong quá trình gỡ lỗi, giúp bạn kiểm tra các giả định của mình về trạng thái của chương trình. Bằng cách thêm các assertions vào mã nguồn, bạn có thể dễ dàng phát hiện các lỗi logic và xác định nguyên nhân của chúng.

Ví dụ:

def factorial(n):
  assert n >= 0, "n phải là số không âm"
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)

print(factorial(5)) # Kết quả: 120
print(factorial(-1)) # AssertionError: n phải là số không âm

Trong ví dụ trên, assertion kiểm tra rằng n là số không âm trước khi tính giai thừa. Nếu n là số âm, một ngoại lệ AssertionError sẽ được ném ra với thông báo "n phải là số không âm".

Assertions và Performance

Mặc dù assertions là một công cụ hữu ích, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chương trình nếu được sử dụng quá nhiều. Trong môi trường sản xuất, bạn có thể muốn tắt assertions để cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và gỡ lỗi, assertions có thể giúp bạn phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng.

Các ví dụ nâng cao về Assertions

Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào

Bạn có thể sử dụng assertions để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trong các hàm và phương thức.

Ví dụ:

def process_data(data):
  assert isinstance(data, list), "Dữ liệu phải là một danh sách"
  assert all(isinstance(item, int) for item in data), "Tất cả các phần tử trong danh sách phải là số nguyên"
  return [item * 2 for item in data]

print(process_data([1, 2, 3])) # Kết quả: [2, 4, 6]
print(process_data("123")) # AssertionError: Dữ liệu phải là một danh sách
print(process_data([1, "2", 3])) # AssertionError: Tất cả các phần tử trong danh sách phải là số nguyên

Kiểm tra trạng thái của đối tượng

Bạn có thể sử dụng assertions để kiểm tra trạng thái của đối tượng trong các phương thức của lớp.

Ví dụ:

class BankAccount:
  def __init__(self, balance=0):
    self.balance = balance

  def deposit(self, amount):
    assert amount > 0, "Số tiền gửi phải lớn hơn 0"
    self.balance += amount

  def withdraw(self, amount):
    assert amount > 0, "Số tiền rút phải lớn hơn 0"
    assert self.balance >= amount, "Số dư không đủ"
    self.balance -= amount

  def get_balance(self):
    return self.balance

# Sử dụng
account = BankAccount(100)
account.deposit(50)
print(account.get_balance()) # Kết quả: 150
account.withdraw(200) # AssertionError: Số dư không đủ

Kết luận

Assertions là một công cụ mạnh mẽ trong Python, giúp bạn kiểm tra các điều kiện mà bạn mong đợi là đúng tại một điểm cụ thể trong chương trình. Bằng cách sử dụng assertions, bạn có thể phát hiện lỗi sớm, tài liệu hóa các giả định của mình và gỡ lỗi hiệu quả hơn. Mặc dù assertions có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng chúng rất hữu ích trong quá trình phát triển và gỡ lỗi. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách sử dụng assertions trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely