Khóa học python

Reflection trong Python

0 phút đọc

Reflection là một khái niệm trong lập trình cho phép một chương trình kiểm tra và thao tác với các thuộc tính và phương thức của các đối tượng trong thời gian chạy. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và thay đổi các thuộc tính, gọi các phương thức, và thậm chí tạo ra các đối tượng mới một cách động. Reflection rất hữu ích trong nhiều tình huống, chẳng hạn như khi bạn cần kiểm tra các thuộc tính của một đối tượng mà không biết trước tên của chúng, hoặc khi bạn cần tạo ra các đối tượng từ các lớp mà không biết trước tên của lớp.

Các Công Cụ Reflection trong Python

Python cung cấp nhiều công cụ và hàm tích hợp để thực hiện reflection, bao gồm các hàm trong module inspect, các hàm tích hợp như getattr(), setattr(), hasattr(), và dir(). Dưới đây là một số công cụ và hàm phổ biến:

 1. getattr(): Trả về giá trị của một thuộc tính của đối tượng.
 2. setattr(): Đặt giá trị cho một thuộc tính của đối tượng.
 3. hasattr(): Kiểm tra xem đối tượng có một thuộc tính cụ thể hay không.
 4. dir(): Trả về danh sách các thuộc tính và phương thức của đối tượng.
 5. type(): Trả về kiểu của đối tượng.
 6. isinstance(): Kiểm tra xem đối tượng có phải là một thể hiện của một lớp cụ thể hay không.
 7. issubclass(): Kiểm tra xem một lớp có phải là lớp con của một lớp khác hay không.
 8. callable(): Kiểm tra xem đối tượng có thể gọi được hay không.
 9. inspect: Module cung cấp các hàm để kiểm tra các đối tượng trong thời gian chạy.

Sử Dụng getattr(), setattr(), hasattr(), và dir()

getattr()

Hàm getattr() được sử dụng để lấy giá trị của một thuộc tính của đối tượng. Nếu thuộc tính không tồn tại, bạn có thể cung cấp một giá trị mặc định để trả về.

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person("John", 30)

# Sử dụng getattr để lấy giá trị của thuộc tính
name = getattr(person, 'name')
age = getattr(person, 'age')
print(name) # Output: John
print(age)  # Output: 30

# Sử dụng giá trị mặc định nếu thuộc tính không tồn tại
address = getattr(person, 'address', 'Unknown')
print(address) # Output: Unknown

setattr()

Hàm setattr() được sử dụng để đặt giá trị cho một thuộc tính của đối tượng. Nếu thuộc tính không tồn tại, nó sẽ được tạo ra.

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person("John", 30)

# Sử dụng setattr để đặt giá trị cho thuộc tính
setattr(person, 'name', 'Alice')
setattr(person, 'address', '123 Main St')
print(person.name)  # Output: Alice
print(person.address) # Output: 123 Main St

hasattr()

Hàm hasattr() được sử dụng để kiểm tra xem đối tượng có một thuộc tính cụ thể hay không.

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person("John", 30)

# Sử dụng hasattr để kiểm tra thuộc tính
print(hasattr(person, 'name'))  # Output: True
print(hasattr(person, 'address')) # Output: False

dir()

Hàm dir() trả về danh sách các thuộc tính và phương thức của đối tượng.

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def greet(self):
    print(f"Hello, my name is {self.name}")

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person("John", 30)

# Sử dụng dir để liệt kê các thuộc tính và phương thức
print(dir(person))

Sử Dụng type(), isinstance(), issubclass(), và callable()

type()

Hàm type() trả về kiểu của đối tượng.

class Person:
  pass

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person()

# Sử dụng type để lấy kiểu của đối tượng
print(type(person)) # Output: <class '__main__.Person'>

isinstance()

Hàm isinstance() kiểm tra xem đối tượng có phải là một thể hiện của một lớp cụ thể hay không.

class Person:
  pass

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person()

# Sử dụng isinstance để kiểm tra kiểu của đối tượng
print(isinstance(person, Person)) # Output: True
print(isinstance(person, int))   # Output: False

issubclass()

Hàm issubclass() kiểm tra xem một lớp có phải là lớp con của một lớp khác hay không.

class Animal:
  pass

class Dog(Animal):
  pass

# Sử dụng issubclass để kiểm tra quan hệ kế thừa
print(issubclass(Dog, Animal)) # Output: True
print(issubclass(Animal, Dog)) # Output: False

callable()

Hàm callable() kiểm tra xem đối tượng có thể gọi được hay không.

def greet():
  print("Hello, World!")

# Sử dụng callable để kiểm tra xem đối tượng có thể gọi được hay không
print(callable(greet)) # Output: True
print(callable(42))   # Output: False

Sử Dụng Module inspect

Module inspect cung cấp nhiều hàm để kiểm tra các đối tượng trong thời gian chạy, bao gồm kiểm tra các thuộc tính, phương thức, và các thông tin khác về đối tượng.

Ví dụ về inspect

import inspect

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def greet(self):
    print(f"Hello, my name is {self.name}")

# Tạo đối tượng của lớp Person
person = Person("John", 30)

# Kiểm tra các thuộc tính và phương thức của đối tượng
print(inspect.getmembers(person))

# Kiểm tra xem đối tượng có phải là một lớp hay không
print(inspect.isclass(Person)) # Output: True
print(inspect.isclass(person)) # Output: False

# Kiểm tra xem đối tượng có phải là một phương thức hay không
print(inspect.ismethod(person.greet)) # Output: True
print(inspect.ismethod(person.name))  # Output: False

# Kiểm tra chữ ký của phương thức
print(inspect.signature(person.greet)) # Output: (self)

Ứng Dụng Thực Tế của Reflection

Reflection có nhiều ứng dụng thực tế, bao gồm:

 1. Kiểm tra và gỡ lỗi: Reflection cho phép bạn kiểm tra các thuộc tính và phương thức của đối tượng trong thời gian chạy, giúp dễ dàng gỡ lỗi và kiểm tra mã nguồn.
 2. Tạo các đối tượng động: Reflection cho phép bạn tạo ra các đối tượng từ các lớp mà không biết trước tên của lớp.
 3. Tạo các API động: Reflection cho phép bạn tạo ra các API động mà không cần định nghĩa trước các phương thức và thuộc tính.
 4. Kiểm tra kiểu động: Reflection cho phép bạn kiểm tra kiểu của đối tượng trong thời gian chạy, giúp tăng tính linh hoạt của mã nguồn.

Ví dụ về ứng dụng thực tế

class PluginBase:
  def run(self):
    raise NotImplementedError("Subclasses must implement this method")

class PluginA(PluginBase):
  def run(self):
    print("Running PluginA")

class PluginB(PluginBase):
  def run(self):
    print("Running PluginB")

# Tạo danh sách các lớp plugin
plugins = [PluginA, PluginB]

# Tạo và chạy các đối tượng plugin động
for plugin_class in plugins:
  plugin = plugin_class()
  if callable(getattr(plugin, 'run', None)):
    plugin.run()

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra một danh sách các lớp plugin và sử dụng reflection để tạo và chạy các đối tượng plugin động.

Kết Luận

Reflection là một tính năng mạnh mẽ trong Python, cho phép bạn kiểm tra và thao tác với các thuộc tính và phương thức của đối tượng trong thời gian chạy. Python cung cấp nhiều công cụ và hàm tích hợp để thực hiện reflection, bao gồm các hàm như getattr(), setattr(), hasattr(), dir(), và module inspect. Hiểu và sử dụng đúng reflection sẽ giúp bạn viết mã nguồn rõ ràng, linh hoạt và hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và chi tiết về reflection trong Python.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào