Ứng dụng đầu tiên với ReactJs

0 phút đọc

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản sử dụng ReactJS để hiển thị danh sách công việc.

Ứng dụng đầu tiên với ReactJs

Bước 1: Chuẩn Bị Môi Trường

Đầu tiên, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt Node.js trên máy tính của mình. Sau đó, sử dụng npm để cài đặt Create React App, công cụ giúp chúng ta nhanh chóng khởi tạo một dự án React.

npx create-react-app my-first-react-app
cd my-first-react-app
npm start

Bước 2: Hiển Thị Danh Sách Công Việc

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

import React from 'react';

function App() {
 const tasks = ['Learn React', 'Build an App', 'Enjoy Coding'];

 return (
  <div>
   <h1>My To-Do List</h1>
   <ul>
    {tasks.map((task, index) => (
     <li key={index}>{task}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default App;

Ở đây, chúng ta đã tạo một mảng tasks và sử dụng phương thức map để render danh sách công việc.

Bước 3: Chạy Ứng Dụng

Quay lại terminal và chạy ứng dụng React bằng lệnh:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000, bạn sẽ thấy ứng dụng React của mình hiển thị danh sách công việc.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.