Khóa học reactjs

Cập nhật state của Đối tượng (Object) trong Reactjs

0 phút đọc

Trong quá trình phát triển ứng dụng React, bạn thường sử dụng các biến state để theo dõi và quản lý trạng thái của các component. Trong React, biến state có thể chứa bất kỳ loại giá trị JavaScript nào, bao gồm cả đối tượng (object). Tuy nhiên, để cập nhật một đối tượng trong state, bạn cần tuân thủ một số quy tắc quan trọng để tránh các vấn đề về hiệu suất và độ tin cậy. Hãy cùng tìm hiểu cách cập nhật đối tượng trong state của React một cách đúng đắn.

Cập nhật state của Đối tượng (Object) trong Reactjs

Nhắc lại useState trong Reactjs

Trong React, bạn có thể sử dụng hook useState để tạo ra biến state. Ví dụ sau cho thấy cách bạn tạo một biến state và cập nhật nó:

import { useState } from "react";

export default function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const increment = () => {
  setCount(count + 1); // Cập nhật giá trị biến count
 };

 return (
  <div>
   <p>Giá trị hiện tại: {count}</p>
   <button onClick={increment}>Tăng giá trị</button>
  </div>
 );
}

Ở đây, biến count đang chứa một giá trị số nguyên và bạn cập nhật nó bằng cách sử dụng setCount. Điểm quan trọng là giá trị của count chỉ được cập nhật thông qua setCount.

useState trong Reactjs với object

Khi làm việc với đối tượng trong state của React, bạn không nên thay đổi trạng thái của đối tượng đó trực tiếp. Điều này áp dụng cho cả đối tượng và các đối tượng con (nested objects). Thay vào đó, bạn nên luôn luôn tạo ra một bản sao mới của đối tượng và sau đó cập nhật state bằng bản sao đó. Dưới đây là ví dụ minh họa:

import { useState } from "react";

export default function UserProfile() {
 // Khởi tạo một đối tượng user trong state
 const [user, setUser] = useState({
  name: "John Doe",
  age: 30,
  email: "johndoe@example.com",
 });

 const updateUserEmail = (newEmail) => {
  // Không nên thay đổi trạng thái đối tượng user trực tiếp
  // Tạo một bản sao mới và cập nhật state
  const updatedUser = { ...user, email: newEmail };
  setUser(updatedUser);
 };

 return (
  <div>
   <p>Tên: {user.name}</p>
   <p>Tuổi: {user.age}</p>
   <p>Email: {user.email}</p>
   <button onClick={() => updateUserEmail("newemail@example.com")}>
    Đổi Email
   </button>
  </div>
 );
}

Trong ví dụ trên, khi bạn muốn thay đổi email của người dùng, bạn không thay đổi trạng thái của user trực tiếp. Thay vào đó, bạn tạo ra một bản sao của user và chỉ cập nhật email trong bản sao đó, sau đó gán lại cho user bằng setUser. Việc này đảm bảo rằng React sẽ phát hiện và xử lý sự thay đổi trạng thái một cách chính xác.

Sử dụng toán tử Spread

Trong React, bạn có thể tạo ra một bản sao của đối tượng bằng cách sử dụng toán tử Spread (...). Toán tử Spread sẽ sao chép tất cả các thuộc tính và giá trị từ đối tượng gốc và cho phép bạn cập nhật một số thuộc tính cụ thể trong bản sao mới mà không làm thay đổi đối tượng gốc. Ví dụ sau minh họa cách bạn sử dụng toán tử Spread để sao chép và cập nhật đối tượng:

import { useState } from "react";

export default function UpdateObject() {
 const [person, setPerson] = useState({
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 30,
 });

 const updateFirstName = (newFirstName) => {
  // Tạo bản sao mới của đối tượng person và chỉ cập nhật firstName
  const updatedPerson = { ...person, firstName: newFirstName };
  setPerson(updatedPerson);
 };

 return (
  <div>
   <p>Họ: {person.lastName}</p>
   <p>Tên: {person.firstName}</p>
   <p>Tuổi: {person.age}</p>
   <button onClick={() => updateFirstName("Alice")}>
    Đổi tên thành Alice
   </button>
  </div>
 );
}

Trong ví dụ này, toán tử Spread được sử dụng để tạo ra một bản sao của đối tượng person và sau đó cập nhật thuộc tính firstName trong bản sao đó.

Xử lý đối tượng lồng ghép (Nested Objects)

Khi bạn làm việc với các đối tượng lồng ghép, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã tạo bản sao cho tất cả các đối tượng con và đối tượng gốc mà bạn muốn cập nhật. Toán tử Spread cũng có thể được sử dụng để sao chép các đối tượng con. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

import { useState } from "react";

export default function UpdateNestedObject() {
 const [person, setPerson] = useState({
  name: "Alice",
  address: {
   street: "123 Main St",
   city: "New York",
  },
 });

 const updateCity = (newCity) => {
  // Tạo một bản sao của đối tượng address và chỉ cập nhật thành phố
  const updatedAddress = { ...person.address, city: newCity };
  // Tạo một bản sao mới của đối tượng person và cập nhật đối tượng address
  const updatedPerson = { ...person, address: updatedAddress };
  setPerson(updatedPerson);
 };

 return (
  <div>
   <p>Tên: {person.name}</p>
   <p>
    Địa chỉ: {person.address.street}, {person.address.city}
   </p>
   <button onClick={() => updateCity("Los Angeles")}>
    Đổi thành phố thành Los Angeles
   </button>
  </div>
 );
}

Trong ví dụ này, toán tử Spread được sử dụng để tạo bản sao của đối tượng address và sau đó tạo bản sao mới của đối tượng person, cập nhật đối tượng address trong bản sao đó.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào