Khóa học reactjs

Context trong React

0 phút đọc

Trong React, thường thì bạn sẽ truyền dữ liệu từ một component cha đến một component con thông qua props. Nhưng việc truyền props có thể trở nên phức tạp và bất tiện khi bạn phải truyền chúng qua nhiều component ở giữa, hoặc khi nhiều component trong ứng dụng của bạn cần cùng một thông tin. Context cho phép component cha làm cho một số thông tin trở nên có sẵn cho bất kỳ component nào trong cây component dưới nó - bất kể có bao nhiêu lớp, mà không cần truyền dữ liệu qua props.

Vấn đề với việc truyền props

Truyền props là một cách thông thường để truyền dữ liệu từ component cha xuống component con. Tuy nhiên, khi bạn cần truyền một props quá sâu từ component cha xuống con xuống cháu ... chằng hạn, thì việc này có thể trở nên phức tạp.

Context trong React là gì?

Context là một tính năng của React cho phép một component cha cung cấp dữ liệu cho toàn bộ cây component bên dưới nó. Context có nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ: bạn có một component "Heading" (tiêu đề) có thuộc tính "level" để xác định kích thước của tiêu đề. Bạn muốn các tiêu đề trong cùng một phần luôn có cùng kích thước.

Context trong React

Sử dụng Context

Để sử dụng Context trong React, bạn cần thực hiện ba bước:

Bước 1: Tạo Context

Trước hết, bạn cần tạo một Context bằng cách sử dụng hàm createContext từ thư viện React:

import { createContext } from "react";

export const LevelContext = createContext(1);

Bước 2: Sử dụng Context

Sử dụng Hook useContext để đọc dữ liệu từ Context trong component con. Ví dụ, trong component "Heading", bạn có thể sử dụng Context để lấy giá trị "level" mà không cần phải truyền nó qua props:

import { useContext } from "react";
import { LevelContext } from "./LevelContext.js";

export default function Heading({ children }) {
 const level = useContext(LevelContext);
 // ...
}

Bước 3: Cung cấp Context

Thành phần cha (ví dụ: "Section") cung cấp Context bằng cách sử dụng một Provider:

import { LevelContext } from "./LevelContext.js";

export default function Section({ level, children }) {
 return (
  <section className="section">
   <LevelContext.Provider value={level}>{children}</LevelContext.Provider>
  </section>
 );
}

Các trường hợp sử dụng Context

Context rất hữu ích trong nhiều trường hợp, bao gồm:

 • Đổi giao diện (theming): Cho phép bạn thay đổi giao diện ứng dụng, ví dụ như chế độ ban đêm (dark mode).
 • Thông tin tài khoản hiện tại: Cho biết component hiện tại đang đăng nhập bằng tài khoản nào.
 • Định tuyến (routing): Sử dụng bởi các giải pháp định tuyến để xác định đường dẫn hiện tại.
 • Quản lý state: Khi ứng dụng phức tạp hơn và cần quản lý state phức tạp qua nhiều component.

Context cũng có thể được kết hợp với state (state) để quản lý state ứng dụng một cách hiệu quả.

Khi nào nên sử dụng Context

Context là một công cụ hữu ích, nhưng bạn nên xem xét các lựa chọn khác trước khi sử dụng nó. Trước tiên, hãy cân nhắc truyền props, nếu component của bạn không đơn giản, việc truyền nhiều props qua nhiều lớp component không phải lúc nào cũng là một giải pháp tốt. Điều này làm cho luồng dữ liệu rõ ràng hơn và dễ bảo trì.

Hãy xem xét việc tách component và truyền JSX thông qua các con của chúng. Nếu bạn truyền dữ liệu qua nhiều lớp component trung gian không sử dụng dữ liệu đó (chỉ truyền nó xuống phía dưới), thường điều này có nghĩa là bạn đã quên tách một số component. Thay vì truyền dữ liệu dưới dạng props cho các component không cần nó trực tiếp, hãy tách chúng ra và sử dụng JSX như một phần tử con của component. Điều này giúp giảm số lớp giữa component xác định dữ liệu và component cần nó.

Chỉ khi cả hai phương pháp trên không thích hợp, bạn mới nên xem xét việc sử dụng Context.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is Context API in ReactJS?

entry

Làm thế nào để comment trong React?

entry

React Fibersss là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào