Khóa học reactjs

Kiểm soát State trong React

0 phút đọc

State là một khái niệm quan trọng trong React, và nó được quản lý một cách cẩn thận giữa các component. React theo dõi xem state nào thuộc về component nào dựa trên vị trí của chúng trong UI Tree (cây giao diện người dùng). Bạn có thể kiểm soát khi nào không thay đổi state và khi nào thay đổi lại nó giữa các lần render.

Cây giao diện người dùng (UI tree) là gì

Trình duyệt web sử dụng cấu trúc cây để mô hình hóa giao diện người dùng. DOM đại diện cho các phần tử HTML, CSSOM thực hiện công việc tương tự cho CSS.

Kiểm soát State trong React

React cũng sử dụng các cấu trúc cây để quản lý và mô hình hóa giao diện người dùng bạn tạo. React tạo ra các cây giao diện người dùng từ JSX của bạn. Sau đó, React DOM cập nhật các phần tử DOM trình duyệt để phù hợp với cây giao diện người dùng đó.

Trong cây UI tree, mỗi componentstate hoàn toàn độc lập. Ví dụ, nếu bạn render hai component <Counter> cạnh nhau, mỗi component sẽ có state scorehover riêng biệt của riêng nó.

Hãy thử click vào cả hai component và chú ý rằng chúng không ảnh hưởng đến nhau:

import { useState } from "react";

export default function App() {
 return (
  <div>
   <Counter />
   <Counter />
  </div>
 );
}

function Counter() {
 const [score, setScore] = useState(0);
 const [hover, setHover] = useState(false);

 let className = "counter";
 if (hover) {
  className += " hover";
 }

 return (
  <div
   className={className}
   onPointerEnter={() => setHover(true)}
   onPointerLeave={() => setHover(false)}
  >
   <h1>{score}</h1>
   <button onClick={() => setScore(score + 1)}>Add one</button>
  </div>
 );
}

Như bạn có thể thấy, khi bạn cập nhật một component, chỉ state của component đó được cập nhật.

React sẽ giữ nguyên state cho đến khi bạn render cùng một component ở cùng một vị trí. Nếu bạn loại bỏ nó hoặc render một component khác ở cùng một vị trí, React sẽ hủy bỏ state của nó.

Cách không thay đổi state

Trong React, để không thay đổi state giữa các lần render, cấu trúc của cây của bạn cần "phù hợp". Nếu cấu trúc khác nhau, state sẽ bị hủy bỏ, bất kể bạn đã thay đổi gì trong state đó.

Điều này có nghĩa là bạn nên tránh việc thay đổi cấu trúc DOM của mình một cách ngẫu nhiên giữa các lần render. Thay vào đó, bạn nên giữ cho cấu trúc giống nhau và chỉ thay đổi dữ liệu.

Sử dụng keys trong React

Keys là một thuộc tính đặc biệt bạn có thể đưa cho một phần tử trong một danh sách React. Nếu bạn cung cấp một key cho một component, React sẽ sử dụng key đó để xác định xem liệu component đó đã thay đổi hay không giữa các lần render.

Keys nên là một giá trị duy nhất trong phạm vi danh sách. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách các mục dựa trên một mảng dữ liệu, bạn có thể sử dụng một thuộc tính độc nhất của mỗi mục làm key.

const items = [
 { id: 1, name: "Item 1" },
 { id: 2, name: "Item 2" },
 { id: 3, name: "Item 3" },
];

function ItemList() {
 return (
  <ul>
   {items.map((item) => (
    <li key={item.id}>{item.name}</li>
   ))}
  </ul>
 );
}

Sử dụng kiểu dữ liệu không thay đổi (immutable data)

Sử dụng kiểu dữ liệu không thay đổi (immutable data) giúp bạn tránh thay đổi state một cách ngẫu nhiên. Khi bạn tạo ra một bản sao của state, React có thể dễ dàng so sánh nó với phiên bản trước đó để xác định xem liệu state đã thay đổi hay không.

import { useState } from "react";

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const increment = () => {
  setCount(count + 1); // Sử dụng dữ liệu không thay đổi
 };

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={increment}>Increment</button>
  </div>
 );
}

Khi nào React thay đổi lại state

React có một số tình huống mà nó sẽ tự động thay đổi lại state của một component:

 1. Thay đổi key: Nếu bạn thay đổi key của một component, React sẽ hiểu đó là một component khác và thay đổi lại state của nó.
 2. Thay đổi kiểu component: Nếu bạn thay đổi kiểu của một component, React sẽ hiểu đó là một component khác và thay đổi lại state của nó.
 3. Thay đổi props: Nếu bạn thay đổi props của một component, React sẽ không tự động thay đổi lại state của nó. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng componentDidUpdate.
class MyComponent extends React.Component {
 componentDidUpdate(prevProps) {
  if (this.props.someValue !== prevProps.someValue) {
   // Thay đổi `state` ở đây nếu cần
  }
 }

 render() {
  return <div>{this.props.someValue}</div>;
 }
}
 1. Thay đổi state của cha: Khi state của cha thay đổi, React sẽ xem xét lại toàn bộ cây con của nó và thay đổi lại state của tất cả các component con.
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

entry

Ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tính hữu dụng là gì?

entry

Làm thế nào để comment trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào