Khóa học reactjs

Refs và forwardRef trong React

0 phút đọc

Trong React, việc cập nhật DOM được thực hiện tự động, vì vậy các component của bạn thường không cần thao tác trực tiếp vào DOM. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần truy cập các phần tử DOM được quản lý bởi React, ví dụ như để cuộn đến một phần tử hoặc đo kích thước và vị trí của nó. React không cung cấp cách trực tiếp để thực hiện những công việc này, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng một ref để truy cập đối tượng DOM.

Khi nào cần sử dụng Refs trong react?

Refs thường được sử dụng khi bạn cần tương tác với DOM hoặc thực hiện các thao tác không phải là render. Ví dụ, quản lý trạng thái focus, cuộn trang hoặc gọi các API trình duyệt mà React không hỗ trợ. Dưới đây là một số tình huống thường gặp khi bạn cần sử dụng Refs:

 • Quản lý trạng thái focus.
 • Cuộn trang.
 • Đo kích thước và vị trí của phần tử.
 • Gọi các API trình duyệt không được React hỗ trợ.

Nhận một Ref đến Node

Để truy cập một đối tượng DOM được quản lý bởi React, bạn cần làm như sau:

 1. Import Hook useRef từ React:
import { useRef } from "react";
 1. Sử dụng nó để khai báo một ref trong component của bạn:
const myRef = useRef(null);
 1. Cuối cùng, truyền ref của bạn dưới dạng thuộc tính ref cho thẻ JSX mà bạn muốn có đối tượng DOM:
<div ref={myRef}>

Hook useRef trả về một đối tượng với một thuộc tính duy nhất là current. Ban đầu, myRef.current sẽ là null. Khi React tạo ra một đối tượng DOM cho phần tử <div> này, React sẽ đặt một tham chiếu đến đối tượng này vào myRef.current. Sau đó, bạn có thể truy cập đối tượng DOM này từ các xử lý sự kiện và sử dụng các API trình duyệt tích hợp trên nó.

Ví dụ sử dụng Ref để truy xuất vào DOM

Dưới đây là một ví dụ, khi bạn nhấp vào nút, ô nhập văn bản sẽ được focus vào:

import { useRef } from "react";

export default function Form() {
 const inputRef = useRef(null);

 function handleClick() {
  inputRef.current.focus();
 }

 return (
  <>
   <input ref={inputRef} />
   <button onClick={handleClick}>focus vào ô nhập</button>
  </>
 );
}

Để thực hiện điều này:

 • Khai báo inputRef bằng Hook useRef.
 • Truyền nó dưới dạng <input ref={inputRef}>, khúc này là để ref nó sẽ được trỏ vào phần tử input
 • Trong hàm handleClick, lấy đối tượng DOM và gọi focus() bằng cách inputRef.current.focus().
 • Truyền hàm xử lý sự kiện handleClick cho <button> bằng cách sử dụng thuộc tính onClick.

Mặc dù thao tác DOM là trường hợp phổ biến nhất khi sử dụng Refs, Hook useRef có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị khác bên ngoài React, chẳng hạn như ID của bộ đếm thời gian. Tương tự như state, các ref được duy trì giữa các lần render. Refs giống như các biến state mà không gây ra việc render lại khi bạn thiết lập chúng.

Ví dụ scroll đến một phần tử

Bạn có thể có nhiều hơn một ref trong một component. Trong ví dụ này, có một carousel với ba hình ảnh, mỗi nút sẽ căn giữa một hình ảnh bằng cách gọi phương thức scrollIntoView() trên đối tượng DOM tương ứng:

import { useRef } from "react";

export default function CatFriends() {
 const firstCatRef = useRef(null);
 const secondCatRef = useRef(null);
 const thirdCatRef = useRef(null);

 function handleScrollToFirstCat() {
  firstCatRef.current.scrollIntoView({
   behavior: "smooth",
   block: "nearest",
   inline: "center",
  });
 }

 // ... (Các hàm xử lý sự kiện khác)

 return (
  <>
   <nav>
    <button onClick={handleScrollToFirstCat}>Tom</button>
    {/* ... (Các nút và hình ảnh khác) */}
   </nav>
  </>
 );
}

Truy cập đối tượng DOM của một component khác

Mặc định, React không cho phép một component truy cập các đối tượng DOM của các component khác, ngay cả đối với các component con của nó. Điều này xảy ra để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng Refs để truy cập các đối tượng DOM của các component con, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc.

Quy tắc:

 • Mặc định, một component không thể truy cập các đối tượng DOM của component khác.
 • Bạn có thể tạo một "lỗ thoát" bằng cách sử dụng React.forwardRef() để cho phép component con tiếp nhận ref từ component cha và chuyển nó xuống đối tượng DOM phù hợp.

Truy cập đối tượng DOM của một component con Khác

Trong ví dụ này, chúng ta có một component <MyInput /> tự tạo và muốn truy cập đối tượng DOM của nó bằng một ref. Mặc dù chúng ta đã sử dụng ref, mặc định React sẽ trả về null cho ref này. Điều này dẫn đến việc nhấp vào nút không focus vào ô nhập:

import { useRef } from "react";

function MyInput(props) {
 return <input {...props} />;
}

export default function MyForm() {
 const inputRef = useRef(null);

 function handleClick() {
  inputRef.current.focus();
 }

 return (
  <>
   <MyInput ref={inputRef} />
   <button onClick={handleClick}>focus vào ô nhập</button>
  </>
 );
}

Sử Dụng React.forwardRef() trong React

Sử Dụng React.forwardRef trong React

Để cho phép component con tiếp nhận ref từ component cha và chuyển nó xuống đối tượng DOM phù hợp, chúng ta có thể sử dụng React.forwardRef() như sau:

import { forwardRef, useRef } from "react";

const MyInput = forwardRef((props, ref) => {
 return <input {...props} ref={ref} />;
});

export default function Form() {
 const inputRef = useRef(null);

 function handleClick() {
  inputRef.current.focus();
 }

 return (
  <>
   <MyInput ref={inputRef} />
   <button onClick={handleClick}>focus vào ô nhập</button>
  </>
 );
}

Bây giờ, chúng ta có thể truy cập và focus vào ô input một cách thành công.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is the use of refs ?

entry

Làm thế nào để comment trong React?

entry

React Fibersss là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào