Khóa học reactjs

State trong Reactjs

0 phút đọc

State về cơ bản là một giá trị biến đặc biệt trong React. Nó là giá trị mà khi thay đổi, React sẽ tiến hành việc tính toán lại kết quả của component, và từ đó cập nhật lại giao diện. Để sử dụng được state, chúng ta cần import một function từ trong thư viện React là useState. useState và một số function khác trong thư viện được gọi là các “hooks”.

State trong Reactjs

Xét ví dụ sau:

const App = () => {
 let count = 0;

 const handleClick = () => {
  count = count + 1;
  console.log("count: ", count)
 }

 return (
  <div>
   <span>{count}</span>
   <button onClick={handleClick}>Increase</button>
  </div>
 )
}

Với ví dụ trên, khi ta click vào button, giá trị của biến count sẽ được thay đổi. Khi chúng ta mở màn hình console cũng sẽ nhận được giá trị của count in ra màn hình. Và chúng ta cũng sẽ mong đợi rằng component App sẽ thực hiện việc tính toán lại để thay đổi giá trị trong cặp thẻ <span>. Từ đó, giao diện sẽ được cập nhật.

Tuy nhiên thì giao diện sẽ không được cập nhật!

Thực tế, các biến thông thường như count trong ví dụ trên sẽ không làm cho React thực hiện việc tính toán lại dữ liệu và cập nhật giao diện. React sẽ hoàn toàn bỏ qua sự thay đổi của các biến đó. Khi chúng ta muốn cho React biết rằng nó cần tính toán lại giao diện, chúng ta cần sử dụng một khái niệm đặc biệt từ React: “State”

Sử dụng state với React hooks

State về cơ bản là một giá trị biến đặc biệt trong React. Nó là giá trị mà khi thay đổi, React sẽ tiến hành việc tính toán lại kết quả của component, và từ đó cập nhật lại giao diện. Để sử dụng được state, chúng ta cần import một function từ trong thư viện React là useState. useState và một số function khác trong thư viện được gọi là các “hooks”. Chúng ta sẽ biết tới các hooks khác của React ở những bài sau.

Cú pháp cơ bản của useState như sau:

const <tên_biến_state> = useState(<giá_trị_ban_đầu_của_state>)

useState trong React là một function với đặc điểm sau:

 • Tham số đầu vào là một giá trị trong JS, đây cũng là giá trị khởi đầu cho state đó.
 • Kết quả trả về là một array. Trong đó có 2 phần tử: phần tử thứ nhất là giá trị của state đó, phần tử thứ hai là một function khác.

Xem ví dụ dưới đây:

import {useState} from 'react'

const App = () => {
 const countState = useState(10)
	
 console.log("count: ", countState[0]);

 return <div>{countState[0]}</div>
}:

Trong ví dụ, trên, chúng ta khởi tạo một biến là countState với giá trị ban đầu bằng 10. countState có giá trị là một mảng gồm 2 phần tử. Phần tử ở vị trí 0 của countState chính là giá trị của state. Ở trong ví dụ trên thì giá trị của nó ban đầu là 10. Do đó, chúng ta sẽ nhìn thấy số 10 được in ra trên màn hình.

Giá trị state đặc biệt hơn các biến thông thường khác: khi thay đổi, React sẽ tiến hành việc tính toán lại kết quả của component và cập nhật lại giao diện. Để có thể cập nhật được giá trị của state. Ta cần sử dụng một function đặc biệt, đó là tham số thứ hai của countState:

import {useState} from 'react'

const App = () => {
 const countState = useState(10)
 const count = countState[0]
 const setCount = countState[1]

 const onIncreaseClick = () => {
  setCount(count + 1)
 }	

 return (
  <div>
   <span>{count}</span>
   <button onClick={onIncreaseClick}>Increase</button>
  </div>
 )
}

Function setCount nhận vào một tham số là giá trị tiếp theo mà state đó sẽ nhận. Như ở ví dụ trên, ban đầu, giá trị của count là 10. Sau khi click vào button “Increase”, giá trị của mới của count sẽ bằng giá trị cũ của nó cộng thêm 1 đơn vị.

Trong thực tế, người ta thường sử dụng cú pháp destructuring để khai báo biến statesetState. Cú pháp như sau:

const [count, setCount] = useState(10). Trong các phần sau, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng cú pháp này.

Cấu trúc của useState trong Reactjs

Khi bạn gọi useState, bạn đang báo cho React rằng bạn muốn thành phần này "ghi nhớ" một điều gì đó. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của việc sử dụng useState:

const [stateVariable, setStateVariable] = useState(initialValue);
 • stateVariable là biến state bạn muốn sử dụng.
 • setStateVariable là hàm setter state, nó sẽ cập nhật biến state và kích hoạt React render lại thành phần.
 • initialValue là giá trị ban đầu của biến state.

Lưu ý: Quy ước là đặt tên cho cặp này giống như const [điều_gì_đó, set Điều_gì_đó]. Bạn có thể đặt tên bất kỳ, nhưng việc tuân theo quy ước này làm cho mã dễ đọc hơn khi làm việc với React.

Mỗi khi thành phần của bạn được render, useState sẽ trả về một mảng chứa hai giá trị:

 1. Biến state hiện tại với giá trị bạn lưu trữ.
 2. Hàm setter state (ví dụ: setIndex) cho biến state đó.

Sau đó, mỗi lần thành phần của bạn render, useState sẽ trả về [stateHiệnTại, hàmSetter]. React sẽ nhớ giá trị của stateHiệnTại và cập nhật nó khi bạn gọi hàmSetter. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn được cập nhật đúng cách và gửi vào việc render lại thành phần.

Sử dụng nhiều biến state trong component

Một component có thể có nhiều biến state với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ dưới đây sử dụng hai biến state, một để lưu trữ số index và một để lưu trữ một giá trị boolean:

import { useState } from "react";
import { sculptureList } from "./data.js";

export default function Gallery() {
 const [index, setIndex] = useState(0);
 const [showMore, setShowMore] = useState(false);

 function handleNextClick() {
  setIndex(index + 1);
 }

 function handleMoreClick() {
  setShowMore(!showMore);
 }

 let sculpture = sculptureList[index];
 return (
  <>
   <button onClick={handleNextClick}>Next</button>
   <h2>
    <i>{sculpture.name} </i>
    by {sculpture.artist}
   </h2>
   <h3>
    ({index + 1} of {sculptureList.length})
   </h3>
   <button onClick={handleMoreClick}>
    {showMore ? "Hide" : "Show"} details
   </button>
   {showMore && <p>{sculpture.description}</p>}
   <img src={sculpture.url} alt={sculpture.alt} />
  </>
 );
}

Cách này cho phép bạn quản lý nhiều biến state trong một thành phần. Điều quan trọng là bạn nên sử dụng nhiều biến state nếu chúng không có mối quan hệ với nhau. Trong ví dụ trên, indexshowMore không có liên quan đến nhau, vì vậy việc sử dụng nhiều biến state là hợp lý.

Nếu bạn thấy mình thường xuyên cần phải thay đổi hai biến state cùng một lúc, thì việc kết hợp chúng thành một biến state duy nhất có thể làm cho code của bạn trở nên thuận tiện hơn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry

What are the advantages of ReactJS?

entry

What are the major features of ReactJS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào