Sử dụng useMemo trong React

0 phút đọc

Khi ứng dụng của bạn mở rộng, vấn đề về hiệu suất trở nên ngày càng quan trọng hơn. Mặc dù React đã tối ưu và nhanh chóng, việc hiểu và sử dụng các công cụ để làm cho mã của bạn chạy nhanh hơn là điều cần thiết. Một trong số các công cụ này là useMemo hook và useCallback.

Sử dụng useMemo trong React

useMemo giải quyết vấn đề gì?

useMemo trong React là một hook giúp ghi nhớ kết quả của một hàm. Nó cho phép bạn truyền vào hai tham số: callback và dependencies. Khi gọi useMemo, nó sẽ gọi hàm và trả về giá trị của nó. Mỗi khi dependencies thay đổi, useMemo sẽ kiểm tra và gọi lại callback để tính toán giá trị mới.

Tóm lại, nếu các giá trị dependencies thay đổi, hàm callback sẽ được gọi lại để thực hiện logic bên trong. Đó là cách hoạt động của useMemo.

Sử dụng useMemo như thế nào?

Trước khi sử dụng useMemo, bạn cần import nó từ thư viện React:

import React, { useMemo } from "react";

Khi bạn cần tính toán một giá trị phức tạp hoặc truy cập API nhiều lần, useMemo là lựa chọn tốt. Nó giúp bạn lưu lại kết quả tính toán khi dependencies không thay đổi.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng useMemo như sau:

const memoizedValue = useMemo(() => expensiveOperation(param), [param]);

Nếu expensiveOperation tốn nhiều công sức tính toán và bạn muốn lưu kết quả khi param thay đổi, useMemo sẽ giúp lưu lại kết quả này.

Khi nào nên sử dụng useMemo?

Đầu tiên, đảm bảo mã của bạn không phụ thuộc hoàn toàn vào useMemo. Nói cách khác, hãy viết mã mà không cần sử dụng useMemo trước tiên và chỉ thêm nó khi cần thiết.

Ví dụ, giả sử chúng ta có một ứng dụng nhập số và hiển thị danh sách các số từ 0 đến số đó:

import React, { useState } from "react";

function App() {
 const [length, setLength] = useState(0);

 return (
  <div>
   <input
    type="text"
    placeholder="Nhập số"
    value={length}
    onChange={(e) => setLength(Number(e.target.value))}
   />

   <ListedAllNumber length={length} />
  </div>
 );
}

function ListedAllNumber({ length }) {
 console.log("calculating...");

 let numbers = [];

 for (let i = 0; i < length; i++) {
  numbers.push(i);
 }

 return <p>Listed number: {numbers.join(",")}</p>;
}

Nhưng nếu số nhập vào lớn, việc tính toán danh sách này sẽ tốn thời gian. Đây là một ví dụ rõ ràng khi cần sử dụng useMemo để cache kết quả tính toán này:

function ListedAllNumber({ length }) {
 console.log("calculating...");

 let numbers = useMemo(() => {
  let results = [];
  for (let i = 0; i < length; i++) {
   results.push(i);
  }
  return results;
 }, [length]);

 return <p>Listed number: {numbers.join(",")}</p>;
}

Đừng lạm dụng useMemo

Mặc dù tối ưu hiệu suất là mục tiêu quan trọng, hãy cân nhắc các tác động phụ và khả năng tác động của nó. Điều quan trọng cần lưu ý:

 • Overhead: useMemo là một logic phức tạp và có thể tạo ra vấn đề về hiệu suất hơn là giải quyết vấn đề. Đừng sử dụng nó trừ khi thực sự cần thiết. Đánh giá mức độ cần thiết trước khi sử dụng.
 • No guarantees: Mặc dù useMemo chỉ gọi lại callback khi dependencies thay đổi, điều này không đảm bảo. Ứng dụng của bạn vẫn cần hoạt động tốt ngay cả khi useMemo gọi lại mỗi lần render.

Mục tiêu tối ưu hiệu suất là quan trọng, nhưng cần phải cân nhắc và đánh giá cẩn thận trước khi áp dụng các công cụ như useMemo. Bạn cần phải hiểu rõ tác động của nó vào mã của bạn và xác định xem nó có cần thiết không.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.