Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Trong Angular, AOT là gì và nêu ưu điểm của nó?

Câu trả lời

Trong Angular, AOT viết tắt của Ahead-of-Time compilation, là một quá trình biên dịch mà trong đó các template và component của ứng dụng được biên dịch trước trong quá trình xây dựng (build phase), trước khi ứng dụng được triển khai lên máy chủ. Điều này khác với biên dịch Just-in-Time (JIT), mà ở đó việc biên dịch diễn ra tại thời điểm ứng dụng chạy trên máy khách (client).

Ưu Điểm của AOT:

  1. Hiệu Suất Cải Thiện: AOT giúp cải thiện thời gian tải và hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm bớt công việc biên dịch cần thực hiện tại runtime.
  2. Kích Thước Ứng Dụng Nhỏ Gọn: Vì Angular compiler không cần thiết tại runtime, kích thước của ứng dụng sau khi được biên dịch AOT sẽ nhỏ hơn so với khi sử dụng JIT.
    3....
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lựa chọn nào để chọn giữa External template file và* External*?

expert

Angular 8: Những thay đổi nào trong module Location?

senior

Quy tắc ánh xạ giữa thành phần Angular và phần tử tùy chỉnh là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào