Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Giải thích kiến trúc MVVM trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, MVVM là viết tắt của Model-View-ViewModel. Đây là một mô hình kiến trúc phần mềm phân chia ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và ViewModel.

Các thành phần của MVVM:

  1. Model: Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Model chịu trách nhiệm lấy và lưu trữ dữ liệu từ/tới cơ sở dữ liệu hoặc API.
  2. View: Đại diện cho giao diện người dùng của ứng dụng. View chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng và ghi lại các tương tác của người dùng.
  3. ViewModel: Là một lớp trung gian giữa View và Model. ViewModel chứa logic ứng dụng liên kết View với Model và cung cấp dữ liệu cho View ở dạng dễ ràng buộc và hiển thị.

Lợi ích của việc sử dụng MVVM trong Angular:

  • Phân tách mối quan tâm: MVVM giúp tổ chức, bảo trì và kiểm thử mã dễ dàng hơn bằng cách phân chia rõ ràng giữa Model, View và ViewModel.
  • Khả năng kiểm thử: ViewModel chứa logic ứng dụng nối kết View với Model, có thể được kiểm thử độc lập mà không cần UI.
  • Ràng buộc dữ liệu: ViewModel cung cấp dữ liệu cho View ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

AOT là gì?

middle

Sự khác biệt giữa ngIf[hidden] là gì?

middle

Bạn phân loại các loại ràng buộc dữ liệu như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào