Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

*Locality principl...

Câu trả lời

Locality principle trong Ivy là một nguyên tắc mà đội ngũ phát triển Angular đã áp dụng để đơn giản hóa công việc của các nhà phát triển. Cụ thể, nguyên tắc này có nghĩa là mỗi thành phần (component) nên được biên dịch sử dụng chỉ thông tin của riêng nó. Điều này giúp việc biên dịch nhanh hơn bởi vì chỉ cần thông tin về chính thành phần đó, không cần thông tin về các phụ thuộc khác. Trong mô hình Ivy, Angular không cần metadata của bất kỳ phụ thuộc khai báo nào để biên dịch một thành phần. Điều này dẫn đến việc xây dựng nhanh hơn và cũng cho phép tạo ra các Directives hoặc Components tại thời điểm chạy (runtime)[1][2][3][4][5][6][7].
...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trình biên dịch just-in-time (JIT) làm gì (nói chung)?

middle

Sự khác biệt giữa @Component@Directive trong Angular là gì?

senior

Trong Angular, AOT là gì và nêu ưu điểm của nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào