Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Trong Android, có các dạng context nào?

Câu trả lời

Trong Android, Context là một interface chứa thông tin toàn cục về môi trường ứng dụng và là một lớp trừu tượng được triển khai bởi hệ thống Android. Nó cho phép truy cập vào các tài nguyên, cơ sở dữ liệu của ứng dụng, cũng như các lệnh gọi lên cho các hoạt động ở cấp ứng dụng như khởi động hoạt động (activities), phát sóng và nhận intents, v.v.[4]. Có hai dạng Context chính trong Android:

  1. Application Context:

    • Đây là bối cảnh của toàn bộ ứng dụng và tồn tại trong suốt vòng đời của ứng dụng.
    • Nó là một thể hiện singleton và có thể được truy cập trong activity thông qua getApplicationContext().
    • Application Context được sử dụng khi bạn cần một context có vòng đời tách biệt với ngữ cảnh hiện tại hoặc khi bạn cần truy cập đến các tài nguyên không liên quan đến giao diện người dùng hoặc khi bạn cần truy ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Container trong Android là gì?

middle

Điểm phát sóng Wi-Fi di động trong Android là gì?

junior

Cơ sở dữ liệu nào được sử dụng trong Android?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào