Câu hỏi

Các dạng context trong Android?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Context xác định tình trạng hiện tại của ứng dụng hoặc đối tư...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Các dạng context trong Android?

Xem câu trả lời detail

WebView trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

Các giải pháp để tránh ANR là gì?

Xem câu trả lời detail

Tầm quan trọng của layouts dựa trên XML là gì?

Xem câu trả lời detail