Câu hỏi

Tầm quan trọng của layouts dựa trên XML là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Việc sử dụng bố trí dựa trên XML cung cấp một ph...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Các dạng context trong Android?

Xem câu trả lời detail

WebView trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

Các giải pháp để tránh ANR là gì?

Xem câu trả lời detail

Tầm quan trọng của layouts dựa trên XML là gì?

Xem câu trả lời detail