Câu hỏi

Trong Android, khi nào method onResume() được gọi?

Câu trả lời

Trong Android, phương thức onResume() được gọi khi hoạt động (activity) bước vào trạng thái "Resumed", nghĩa là nó đã sẵn sàng và đang hoạt động trên màn hình, cho phép người dùng tương tác với ứng dụng. Cụ thể, onResume() được gọi trong các trường hợp sau:

  1. Khi Ứng Dụng Được Khởi Chạy: Sau khi onStart() được gọi, onResume() sẽ được gọi ngay sau đó, khi ứng dụng chuẩn bị hoàn tất để hiển thị và tương tác với người dùng.
  2. Khi Quay Trở Lại từ Trạng Thái "Paused": Nếu ứng dụng của bạn đang trong trạng thái "Paused" (ví dụ, do một ứng dụng khác chiếm lấy màn hình hoặc một cửa sổ hộp thoại được hiển ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Container trong Android là gì?

junior

Service trong Android là gì?

entry

Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào