Câu hỏi

Context trong Android là gì?

Câu trả lời

Context là một interface chứa thông tin toàn cục về môi trường ứng dụng. Đây là một lớp trừu tượng được triển khai bởi hệ thống Android. Nó cho phép truy cập đến các tài nguyên và các lớp ứng dụng cụ thể, cũng như gọi đến các tác vụ trên mức ứng dụng như khởi chạy các activity, gửi và nhận intents, v.v..

Context là gì

Activity Context là mọi màn hình đều có một activity. Nó gắn liền với vòng đời của activity. Được dùng cho context hiện tại. Phương thức gọi Activity Context là `getC...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ArrayListArrayMap trong Android là gì?

middle

LayoutInflater trong Android làm gì?

middle

Toast trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào