Câu hỏi

Context là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Context là một interface chứa thông tin toàn cục về môi trường ứng dụng. Đây là một lớp trừu tượng được triển khai bởi hệ thống Android. Nó cho phép truy cập đến các tài nguyên và các lớp ứng dụng cụ thể, cũng như gọi đến c...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail