Câu hỏi

Container là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các container chứa các đối tượng và widget với nhau, dựa trên những đối tượng cụ thể nào được yêu cầu và cách sắp xếp cụ thể nào là cần thiết. Container có thể chứa label, button, input h...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail