Câu hỏi

Container là gì?

Câu trả lời

Các container chứa các đối tượng và widget với nhau, dựa trên những đối tượng cụ thể nào được yêu cầu và cách sắp xếp cụ thể nào là cần thiết. Container có thể chứa label, button, input h...

Bạn cần đăng nhập để xem