Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Container trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, Container là một thuật ngữ chung để chỉ các thành phần giao diện người dùng (UI) được sử dụng để chứa và tổ chức các view khác. Các container này thường được gọi là layouts, và chúng quyết định cách tổ chức, kích thước và vị trí của các view con bên trong chúng.

Các container trong Android bao gồm:

  • Layouts: Các lớp như LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout, ConstraintLayout, v.v., được sử dụng để sắp xếp các view con theo một cấu trúc cụ thể. Mỗi loại layout cung cấp một cách thức khác nhau để tổ chức các view, như sắp xếp chúng theo hàng dọc, hàng ngang, tương đối với nhau, hoặc theo các ràng buộc.
  • ViewGroup: Là một lớp cơ sở cho tất cả...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa ServiceThread trong Android là gì?

entry

Android là gì?

senior

AIDL trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào