Câu hỏi

JobScheduler là gì?

Câu trả lời

JobScheduler API được dùng cho lên lịch các công việc khác nhau dựa trên framework được thực thi trong tiến trình riêng của ứng dụng. Nó cho ...

Bạn cần đăng nhập để xem