Câu hỏi

JobScheduler là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

JobScheduler API được dùng cho lên lịch các công việc khác nhau dựa trên framework được thực thi trong tiến trình riêng của ứng dụng. Nó cho ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail