Câu hỏi

WebView trong Android là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Một WebView là một thành phần giao diện người dùng Android dùng để hiển thị trang web...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail