Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Adapter trong Android là gì?

Câu trả lời

Adapter trong Android là một đối tượng của lớp cài đặt giao diện Adapter, đóng vai trò như một liên kết giữa một tập hợp dữ liệu và một Adapter View (một đối tượng của lớp thừa kế lớp trừu tượng AdapterView). Adapter chuyển đổi dữ liệ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa class, fileactivity trong Android là gì?

entry

Android là gì?

senior

Sự khác biệt giữa compileSdkVersiontargetSdkVersion trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào