Câu hỏi

Adapter trong Android là gì?

Câu trả lời

Một adapter trong Android giống như một cây cầu giữa AdapterView và dữ liệ...

Bạn cần đăng nhập để xem