Câu hỏi

Sự Khác Biệt giữa ServiceIntentService trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, ServiceIntentService là hai thành phần cho phép bạn thực hiện các tác vụ dài hạn mà không cần giao diện người dùng. Tuy nhiên, chúng có một số sự khác biệt quan trọng:

Service:

  • Service là một thành phần ứng dụng chạy trên nền để thực hiện các tác vụ dài hạn hoặc để thực hiện công việc cho các thành phần khác.
  • Service chạy trên cùng một luồng với ứng dụng chính (main thread) của bạn. Do đó, bạn cần tạo một luồng mới trong Service nếu bạn thực hiện các tác vụ nặng như tải dữ liệu từ mạng, để tránh ANR (Application Not Responding).
  • Service phù hợp cho các tác vụ cần kiểm soát mức độ cao, như phát nhạc nền, thực hiện các tác vụ tại thời điểm cụ thể hoặc tương tác với Service từ các thành phần khác thông qua IPC (Inter-Process Communication).

IntentService:

  • IntentService là một lớp con của Service được thiết kế để xử lý các tác vụ k...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Android, ADB là gì?

middle

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

middle

Sự khác biệt giữa class, fileactivity trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào