Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Content Provider trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, một Content Provider là một thành phần quan trọng cung cấp dữ liệu từ một ứng dụng cho các ứng dụng khác theo yêu cầu. Nó hoạt động như một kho dữ liệu trung tâm, quản lý truy cập đến một tập hợp dữ liệu có cấu trúc và cung cấp cơ chế để xác định bảo mật dữ liệu. Content Provider là giao diện tiêu chuẩn kết nối dữ liệu trong một quy trình với mã đang chạy trong quy trình khác.

Vai trò của Content Provider trong phát triển Android:

  • Quản lý Truy cập Dữ liệu: Content Provider giúp quản lý truy cập đến dữ liệu lưu trữ, bao gồm dữ liệu do ứng dụng tạo ra hoặc dữ liệu lưu trữ bởi các ứng dụng khác.
  • Chia sẻ Dữ liệu: Nó cung cấp một cách để chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác, giúp tạo ra các ứng dụng có khả năng tương tác cao và tích hợp chặt chẽ với hệ thống Android.
  • Bảo mật Dữ liệu: Content Provider cung cấp cơ chế để xác định bảo mật dữ liệu, cho phép bạn hạn chế truy cập hoặc cấp quyền truy cập dữ liệu cho các ứng dụng khác.
  • Tích hợp với Các Thành phần Android khác: Nó được sử dụng bởi nhiều ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

AAPT trong Android là gì?

middle

File AndroidManifest.xml trong Android để làm gì?

middle

Điểm phát sóng Wi-Fi di động trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào