Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Implicit và Explicit Intent?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Explicit Intent: là nơi bạn thông báo cho hệ thống về activity nào sẽ x...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail