Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Implicit và Explicit Intent?

Câu trả lời

Explicit Intent: là nơi bạn thông báo cho hệ thống về activity nào sẽ x...

Bạn cần đăng nhập để xem