Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

Câu trả lời

Android Annotations là một loại metadata có thể được thêm vào mã nguồn của ứng dụng Android, cung cấp thông tin bổ sung về mã nguồn đó. Chúng thường được sử dụng để đơn giản hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giảm bớt mã boilerplate, và tự động hóa các nhiệm vụ phổ biến như xử lý các sự kiện vòng đời và ràng buộc view

Các Android Annotations phổ biến bao gồm @ViewById, @OnClick, @OnLongClick, @StringRes, và @LayoutRes. Các annotations này có thể được xử lý tại thời điểm biên dịch bởi các bộ xử lý annotations, tạo ra mã nguồn được sau đó tích hợp vào ứng dụng Android cuối cùng. Điều này giúp cải thiện khả năng đọc và bảo trì mã nguồn

Android Annotations là một thư viện mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng Android, cung cấp một số annotations giúp đơn giản hóa và tinh gọn quá trình phát triển. AndroidAnnotations là một framework mã nguồn mở giúp tăng tốc độ phát triển Android bằng cách loại bỏ công việc lặp đi lặp lại và cho phép bạn ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vai trò của Dalvik trong phát triển Android như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa ImplicitExplicit Intent trong Android là gì?

expert

Broadcast receivers trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào