Câu hỏi

Các giải pháp để tránh ANR là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

ANR trong ứng dụng sẽ gây khó chịu cho người dùng. Nó có thể được gây ra do các nguyên...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail