Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Các giải pháp để tránh ANR trong Android là gì?

Câu trả lời

Để tránh các lỗi "Application Not Responding" (ANR) trong Android, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

  1. Không thực hiện các tác vụ nặng trên main thread: Đảm bảo rằng các tác vụ nặng như truy cập mạng, đọc/ghi tệp, hoặc xử lý dữ liệu lớn được thực hiện trên một thread riêng biệt hoặc sử dụng các cơ chế bất đồng bộ như AsyncTask, IntentService, hoặc HandlerThread.
  2. Sử dụng StrictMode: StrictMode là một công cụ phát triển giúp phát hiện các vấn đề có thể gây ra ANR, như thực hiện các tác vụ trên main thread. Bật StrictMode trong quá trình phát triển để giúp tìm và sửa các vấn đề này.
  3. Giảm bớt công việc khi ứng dụng chuyển sang background: Khi ứng dụng của bạn chuyển sang trạng thái pause hoặc stop, hãy giảm thiểu việc thực hiện các tác vụ không cần thiết hoặc lưu trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả.
  4. Phân loại thiết bị: Một số thiết bị cũ hoặc có cấu hình thấp có thể dễ gặp ANR hơn. Hãy xem...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích các chế độ khởi chạy khác nhau trong Android?

middle

Content Provider trong Android là gì?

junior

Service trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào