Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Toast trong Android là gì?

Câu trả lời

Toast là một thông báo hiện trên màn hình. Nó được sử dụng để hiển thị thông báo về trạng thái của hoạt động do người dùng bắt đầu và chỉ bao gồm khoảng không gian cần thiết cho thông báo trong khi activity hiện...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Content Provider trong Android là gì?

middle

File .dex trong Android để làm gì?

middle

Android Annotations là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào