Câu hỏi

Vòng đời của Android Activity?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • onCreate(): được gọi khi activity được tạo. Nó được dùng để tạo view và dữ liệu từ bundles.
  • onStart(): được gọi khi activity được hiển thị với ngườ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail