Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Vòng đời của Android Activity như thế nào?

Câu trả lời
  • onCreate(): được gọi khi activity được tạo. Nó được dùng để tạo view và dữ liệu từ bundles.
  • onStart(): được gọi khi activity được hiển thị với người dùng. Nó có thể thành công bằng onResume() nếu activity xuất hiện trên nền hoặc onStop() bị ẩn.
  • onResume(): nó được gọi khi activity được chạy để tương tác với người dùng.
  • onPause(): nó ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Content Provider trong Android là gì?

junior

Container trong Android là gì?

expert

Broadcast receivers trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào