Câu hỏi

Vòng đời của Android Activity?

Câu trả lời

  • onCreate(): được gọi khi activity được tạo. Nó được dùng để tạo view và dữ liệu từ bundles.
  • onStart(): được gọi khi activity được hiển thị với ngườ...
Bạn cần đăng nhập để xem