Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

LayoutInflater trong Android làm gì?

Câu trả lời

LayoutInflater trong Android là một thành phần quan trọng được sử dụng để tạo ra một View từ một tệp XML định nghĩa giao diện người dùng (layout). Nói cách khác, LayoutInflater chuyển đổi một tệp XML layout thành các đối tượng View tương ứng trong mã, cho phép bạn thêm các thành phần giao diện người dùng vào một Activity hoặc Fragment tại thời điểm chạy (runtime).

Cách Hoạt Động của LayoutInflater

Khi bạn sử dụng LayoutInflater, bạn cung cấp một tệp XML layout chứa mô tả về giao diện người dùng, và LayoutInflater sẽ phân tích (parse) tệp XML đó để tạo ra một cây View phản ánh cấu trúc và thuộc tính được định nghĩa trong XML. Cây View này sau đó có thể được thêm vào một ViewGroup trong Activity hoặ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Adapter trong Android là gì?

junior

Trong Android, một activity là gì?

junior

Cơ sở dữ liệu nào được sử dụng trong Android?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào