Câu hỏi

Sự khác biệt giữa lớp, file và activity trong Android?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Class là một hình thức biên dịch của file .java để Andr...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail