Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Service và Thread?

senior
Ẩn câu trả lời detail
Service Thread
Service là một thành phần ứng dụng tạo điều kiện cho ứng dụng...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail