Câu hỏi

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Câu trả lời

Mỗi biến (variable) có một kiểu cố định liên kết với nó. Kiểu của biến được kiểm tra lúc compiled-time và trình biên dịch yêu cầu ta phải khai báo rõ kiểu của biến trước khi sử dụng.

Sau đây là danh sách các kiểu dữ liệu trong TypeScript.

Kiểu Boolean

Kiểu boolean có hai giá trị là true hoặc false và cả Javascript lẫn TypeScript đều gọi là boolean.

TypeScript:

let isDone: boolean = false;

Kết quả Javascript:

var isDone = false;

Kiểu Number

Cũng tương tự như trong Javascript thì trong TypeScript chỉ tồn tại một kiểu Number, còn việc phân chia các kiểu nhỏ hơn như số nguyên, só thực sẽ phụ thuộc vào giá trị mà bạn gán cho nó. TypeScript cũng hỗ trợ kiểu nhị phân và bát phân được giới thiệu trong ECMAScript 2015.

TypeScript:

var decimal: number = 12;
var hex: number = 0xf00d;
var binary: number = 0b1010;
var octal: number = 0o744;

Kết quả Javascript:

var decimal = 12;
var hex = 0xf00d;
var binary = 10;
var octal = 484;

Kiểu String

Kiểu string đơn giản là một chuỗi (một đoạn text) được bao bọc bởi cặp ký tự ' hoặc ".

TypeScript:

let username: string = "thehalfheart";

Kết quả Javascript:

var username = "thehalfheart";

Kiểu Array

Để khai báo kiểu Array trong TypeScript thì chúng ta có hai cách, cách thứ nhất chúng ta sử dụng cặp dấu [] đặt ở đằng sau kiểu dữ liệu.

let students: string[] = ["Cuong", "Kinh", "Chinh"];

Cách thứ hai chúng ta sử dụng từ khóa Array<type> để khai báo.

let students: Array<string> = ["Cuong", "Kinh", "Chinh"];

Kiểu Tuple

Tuple là kiểu dữ liệu đặc biệt có thể chứa nhiều giá trị với nhiều kiểu dữ liệu con khác nhau. Thực ra Tuple là một mảng nhưng đã xác định được số phần tử và kiểu dữ liệu cho mỗi phần tử đó. Ví dụ mình khai báo biên student gồm hai thông tin đó là tên và tuổi thì lúc này tên sẽ là kiểu string còn tuổi sẽ là kiểu number.

TypeScript

let student: [string, number] = ["Cuong", 27];

Kết quả Javascript:

var student = ["Cuong", 27];

Như vậy thực ra nó là một mảng gồm hai phần tử.

Kiểu Enum

Tương tự như trong C#, Enum là kiểu dữ liệu đặc biệt dùng để tạo một nhóm tên tương ứng với các giá trị là những con số mà ta thiết lập cho nó, cách này sẽ giúp ta dễ dàng nhớ tên hơn.

TypeScript:

enum Fruits {
  Orange,
  Banana,
  Mango,
  Apple,
}
let a: Fruits = Fruits.Orange;
alert(a);

Kết quả Javascript:
...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khi nào nên sử dụng interfaces và khi nào nên sử dụng classes trong TypeScript?

junior

Các bộ điều chỉnh truy cập nào được áp dụng mặc định khi không được chỉ định rõ?

junior

Làm thế nào để kiểm tra giá trị nullundefined

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào