Câu hỏi

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Mỗi biến (variable) có một kiểu cố định liên kết với nó. Kiểu của biến được kiểm tra lúc compiled-time và trình biên dịch yêu cầu ta phải khai báo rõ kiểu của biến trước khi sử dụng.

Sau đây là danh sách các kiểu dữ liệu trong TypeScript.

Kiểu Boolean

Kiểu boolean có hai giá trị là true hoặc false và cả Javascript lẫn TypeScript đều gọi là boolean.

TypeScript:

let isDone: boolean = false;

Kết quả Javascript:

var isDone = false;

Kiểu Number

Cũng tương tự như trong Javascript thì trong TypeScript chỉ tồn tại một kiểu Number, còn việc phân chia các kiểu nhỏ hơn như số nguyên, só thực sẽ phụ thuộc vào giá trị mà bạn gán cho nó. TypeScript cũng hỗ trợ kiểu nhị phân và bát phân được giới thiệu trong ECMAScript 2015.

TypeScript:

var decimal: number = 12;
var hex: number = 0xf00d;
var binary: number = 0b1010;
var octal: number = 0o744;

Kết quả Javascript:

```js var decimal = 12; var hex = 0xf00d; var binary = 10; var...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail