Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Câu trả lời

Có một số quy tắc trong khi khai báo biến:

  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái
  • Tên biến có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu _ và ký hiệu $.
  • Tên biến cũng có thể bắt đầu bằng $_
  • Các tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường có nghĩa là aA là các biến khác nhau.
  • Không thể sử dụng các keywords cho các biến.

Ví dụ:

let isActive: boolean = false;...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Biểu thức import động trong TypeScript là gì?

junior

Type Erasure trong TypeScript là gì?

entry

TypeScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào