Câu hỏi

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Có một số quy tắc trong khi khai báo biến:

  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái
  • Tên biến có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu _ và ký hiệu $. ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail