Câu hỏi

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Câu trả lời

Có một số quy tắc trong khi khai báo biến:

  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái
  • Tên biến có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu _ và ký hiệu $.
    ...
Bạn cần đăng nhập để xem