Câu hỏi

Type assertion trong TypeScript là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Đây là một cách để thông báo cho compiler biết kiểu của đối tượng mà mình sử dụng. Nói ngắn gọn là ép kiểu cho...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail