Câu hỏi

Type assertion trong TypeScript là gì?

Câu trả lời

Đây là một cách để thông báo cho compiler biết kiểu của đối tượng mà mình sử dụng. Nói ngắn gọn là ép kiểu cho...

Bạn cần đăng nhập để xem