Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa ModuleNamespace trong Typescript là gì?

Câu trả lời

Trong TypeScript, ModuleNamespace là hai cơ chế để tổ chức và đóng gói mã nguồn, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng.

Module:

  • Module là một tập hợp các chức năng, lớp, biến và kiểu liên quan được đóng gói cùng nhau và thường được định nghĩa trong một hoặc nhiều tệp tin.
  • Module thực thi trong phạm vi cục bộ của chúng, không phải trong phạm vi toàn cục, và các thành phần bên trong module không thể truy cập trực tiếp từ bên ngoài trừ khi chúng được export.
  • Module có thể import các module khác và sử dụng các module loader như CommonJS hoặc ES6 module syntax.
  • Module hỗ trợ việc tái sử dụng mã nguồn và là cách tiếp cận được khuyến nghị cho các ứng dụng TypeScript hiện đại.

Namespace:

  • Namespace (trước đây được gọi là "Internal Modules") là các khối lập trình được sử dụng để nhóm các chức năng liên quan, giúp tránh xung đột tên trong phạm vi toàn cục.
  • Namespace thường được sử dụng trong các ứng dụng TypeScript mà không sử dụng module system như ES6 modules h...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để kiểm tra giá trị nullundefined

middle

Các lợi ích chính của việc sử dụng Project References?

senior

Từ khóa override hoạt động như thế nào trong TypeScript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào