Câu hỏi

Phân biệt Module và Namespace trong typescript?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Module dành cho các external package và Namespace dành cho các internal package. Trên thực tế, từ khóa Module đã được thay thế bằng từ khóa Namespace. Namespace đơn giản là đặt tên các đối tượng JavaScript trong global namespace. Module có thể chứa cả mã và khai báo. Sự khác biệt chính là các module khai báo các dependency của chúng.

```ts...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail