Câu hỏi

Interface trong Typescript là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì

Interface trong typescript cho phép bạn định nghĩa thuộc tính là gì và phương thức là gì mà đối tượng cần để được thực thi (implement). Nếu đối tượng tuân thủ đúng khuôn mẫu interface thì đối tượng đã implement interface ấy sẽ được thi hành đúng. Nếu interface không được thi hành đúng đắn thì typescript sẽ phát sinh lỗi ngay lập tức. Để rõ hơn, bạn hãy xem những ví dụ và giải thích dưới ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail