Câu hỏi

Interface trong TypeScript là gì?

Câu trả lời

Interface trong TypeScript là một khái niệm trừu tượng mô tả hình dạng của một đối tượng. Nó được sử dụng để định nghĩa cấu trúc cụ thể mà một đối tượng phải tuân theo, bao gồm tên và kiểu dữ liệu của các thuộc tính, cũng như chữ ký của các phương thức mà đối tượng đó cung cấp. Interface không chứa bất kỳ logic thực thi nào mà chỉ định nghĩa "hợp đồng" về cấu trúc mà các lớp hoặc đối tượng cần phải tuân theo[1][2][3][4][5][6][7][8].

Interface trong TypeScript giúp tăng cường tính rõ ràng và tính kiểm soát của mã nguồn bằng cách cung cấp một cách mạnh mẽ để kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch. Điều này giúp phát hiện lỗi sớm và làm cho mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì hơn. Interface cũng hỗ trợ việc ...

Bạn cần đăng nhập để xem