Câu hỏi

Mô tả cách tạo 1 class trong Typescript?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Một class là một định nghĩa mẫu của các phương thức và các biến trong một kiểu đối tượng cụ thể. Đó là chương trình, mã và mẫu có thể mở rộng để tạo các đối tượng. TypeScript l...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail