Câu hỏi

Mô tả cách tạo 1 class trong Typescript?

Câu trả lời

  • Một class là một định nghĩa mẫu của các phương thức và các biến trong một kiểu đối tượng cụ thể. Đó là chương trình, mã và mẫu có thể mở rộng để tạo các đối tượng. TypeScript l...
Bạn cần đăng nhập để xem