Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Public, Private, ProtectedReadonly modifiers trong Typescript là gì?

Câu trả lời

Trong TypeScript, các modifiers như public, private, protected, và readonly được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập và tính chất của các thành viên (properties và methods) trong một class. Dưới đây là giải thích chi tiết về mỗi modifier:

Public

  • Public là mức độ truy cập mặc định cho các thành viên của class trong TypeScript. Các thành viên được khai báo với public có thể được truy cập từ bất kỳ đâu.
  • Ví dụ: public firstName: string;

Private

  • Private giới hạn quyền truy cập của thành viên chỉ trong class mà nó được khai báo. Các thành viên private không thể truy cập từ bên ngoài class hoặc từ các class kế thừa.
  • Ví dụ: private id: number;

Protected

  • Protected tương tự như private, nhưng nó cho phép truy cập từ các class kế thừa. Các thành viên protected không thể truy cập trực tiếp từ bên ngoài class nhưng có thể truy cập từ các class con.
  • Ví dụ: `protected empCode: number;...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để tạo một enum với các giá trị chuỗi?

junior

Mô tả cách tạo 1 class trong Typescript?

expert

Giải thích sự khác biệt giữa declare enumdeclare const enum

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào