Câu hỏi

Public, Private, Protected và Readonly modifiers trong Typescript là gì?

Câu trả lời

modifiers trong Typescript

Với thuộc tính hoặc phương thức được định nghĩ là public chúng ta có thể thoải mái gọi thuộc tính này từ bất cứ đâu , trong ngoài class nều được. Nếu một thuộc tính hoặc phương thức không được modifiers thì mặc định sẽ là public.

N...

Bạn cần đăng nhập để xem