Câu hỏi

Public, Private, Protected và Readonly modifiers trong Typescript là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

modifiers trong Typescript

Với thuộc tính hoặc phương thức được định nghĩ là public chúng ta có thể thoải mái gọi thuộc tính này từ bất cứ đâu , trong ngoài class nều được. Nếu một thuộc tính hoặc phương thức không được modifiers thì mặc định sẽ là public.

N...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail