Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Method Overriding trong Typescript là gì?

Câu trả lời

Trong TypeScript, Method Overriding là quá trình mà một phương thức trong lớp con (derived class) ghi đè lên một phương thức có cùng tên và chữ ký (signature) trong lớp cha (base class). Điều này cho phép lớp con thay đổi hoặc mở rộng hành vi của phương thức được kế thừa từ lớp cha.

Cách thức hoạt động của Method Overriding:

 • Khi một phương thức trong lớp con có cùng tên và chữ ký với một phương thức trong lớp cha, phương thức trong lớp con sẽ được sử dụng thay thế phương thức trong lớp cha khi gọi từ một instance của lớp con.
 • Lớp con có thể gọi phương thức của lớp cha bằng từ khóa super nếu muốn sử dụng hoặc mở rộng hành vi của phương thức đó.

Ví dụ:

class Animal {
 move() {
  console.log('Animal is moving')
 }
}

class Dog extends Animal {
 // Overriding the move method
 move() {
  console.log('Dog is running')
 }
}

c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích sự khác biệt giữa declare enumdeclare const enum

middle

Sự khác nhau giữa ModuleNamespace trong Typescript là gì?

junior

Mô tả cách tạo 1 class trong Typescript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào