Câu hỏi

Method Overriding trong Typescript là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

TypeScript không cho phép 2 phương thức cùng tên trong một lớp kể cả trường hợp chúng có các tham số khác nhau. Method Overloading cho phép bạn định nghĩa một phương thức với nhiều kiểu tham số khác nhau.

Trong TypeScript, Method Overloading trông khác với trong C++, Java hoặc C#. Ý tưởng chính để nạp chồng (overload) cho phương thức là tạ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail