Câu hỏi

Optional parameters function (hàm tham số tùy chọn) trong typescript là gì?

Câu trả lời

Chúng ta có thể chỉ định các thuộc tính tùy chọn trên các inteface và thuộc tính có thể có hoặc thiếu trong 1 ...

Bạn cần đăng nhập để xem