Câu hỏi

Optional parameters function (hàm tham số tùy chọn) trong typescript là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Chúng ta có thể chỉ định các thuộc tính tùy chọn trên các inteface và thuộc tính có thể có hoặc thiếu trong 1 ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail